Buvo svarstyta naujausi teisės aktai, reglamentuojantys bibliotekų veiklą. KM atstovė pristatė 2020 m. rugsėjo 9 d. Vyriausybės patvirtintą 2021–2030 m. nacionalinį pažangos planą (toliau – Planas), kurio tikslas – nustatyti pagrindinius ateinantį dešimtmetį valstybėje siekiamus pokyčius, užtikrinant pažangą socialinėje, ekonominėje, aplinkos ir saugumo srityse. Pranešėja akcentavo ketvirtąjį Plano tikslą, kuris yra skirtas stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą. KM atstovė informavo, jog vasarą buvo patvirtintas „Naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis apskaitos tvarkos aprašas“. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė metodines rekomendacijas šio aprašo naudojimui, buvo vykdyti mokymai apskričių bibliotekoms.

KAVB edukacinės veiklos organizatorė pristatė skaitymo skatinimo programos-akcijos „Vasara su knyga“ pasiektus  2020 m. rezultatus. Pasak pranešėjos, iš viso buvo perskaityta daugiau kaip 93 tūkst. knygų, sulaukta daugiau kaip 20 tūkst. skaitytojų. Šiais metais pavyko atnaujinti akcijos „Vasara su knyga“ svetainę, kuri tapo patogesnė žmonėms su regėjimo negalia.

KAVB specialistė aptarė projekto „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“ veiklas. Projekto metu buvo siekiama sukurti tam tikras priemones, kurios leistų autizmo spektro sutrikimo turintiems žmonėms lengviau patekti į bibliotekas. Pranešėja akcentavo pagrindines projekto metu sukurtas priemones: bendrą ir individualias bibliotekų socialines istorijas, socialinius plakatus, edukacinį-informacinį filmuką, įsigytus sensorinio gesintuvo rinkinius.

Posėdžio metu buvo pristatyta naujo nuo 2021 m. KAVB pradėsiančio veikti Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro regioninė veikla. Būsimo centro vadovė informavo apie pasikeitusią organizacinę struktūrą. Nuo naujų metų Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centrą sudarys: Kaunistikos, Senųjų ir retų spaudinių, Skaitmeninimo, aktualinimo ir išsaugojimo ir Nacionalinės bibliografijos grupė, o taip pat prie šio padalinio nuo 2022 m. planuojama įkurti Dokumentų konservavimo ir restauravimo grupę. Pranešėja akcentavo pagrindinius šio centro uždavinius: skatinti bibliotekų bendradarbiavimą krašto kultūros ir paveldo aktualinimo veiklose, didinti kraštotyros informacijos prieinamumą regione, teikti metodines konsultacijas kraštotyros dokumentavimo ir kultūros paveldo dokumentų atrankos, autorių teisių, katalogavimo, metaduomenų kūrimo vedimas regiono bibliotekų specialistams.

Posėdžio pabaigoje buvo aptarta COVID-19 valdymo situacija Kauno regiono bibliotekose. Daugumoje bibliotekų situacija yra ganėtinai gera, jos gali teikti nemažą spektrą paslaugų.

Prieš užduodami klausimą bibliotekininkui pažiūrėkite, gal atsakymą rasite DUK.

Klausk bibliotekininko

Klausimus galite pateikti per elektroninių paslaugų portalą ibiblioteka.lt Klausk bibliotekininko, skiltyje Gavėjas pasirenkant Kauno aps. viešoji biblioteka. 
Atsakome į klausimus susijusius su bibliotekoje teikiamomis paslaugomis, dokumentų paieška, duomenų bazėmis. Į pateiktą klausimą atsakome per dvi darbo dienas, išskyrus savaitgalius ir nenumatytus atvejus, kai biblioteka nedirba.

Užklausos per Facebook Messenger

Taip pat galite užduoti klausimus žinute per bibliotekos Facebook arba naudojantis Facebook Messenger programėle, esančia kvb.lt svetainėje (apačioje, dešinėje).

Registracija ir informacija

Į klausimus susijusius su skaitytojų registracija, prisijungimu prie bibliotekos katalogo operatyviai atsakome bibliotekos darbo valandomis telefonu (8 37) 32 42 59 ir el. p.  registracija@kvb.lt.

Tarbibliotekinis abonementas

Dėl tarpbibliotekinio abonemento paslaugų prašome klausti el. paštu tba@kvb.lt.

Bibliografas-konsultantas

Klausimus susijusius su leidinio paieška, patikslinti bibliografinio įrašo duomenis, nustatyti dokumento saugojimo vietą atsakome bibliotekos darbo valandomis telefonu (8 37) 32 42 58 ir el. p. ips@kvb.lt

 

Tyrimo tikslas – ištirti, kaip KAVB lankytojai vertina bibliotekos teikiamas paslaugas ir paskaičiuoti lankytojų pasitenkinimo paslaugomis  ir rekomendavimo indeksus.

Tyrimo metodas – internetinė apklausa.

Tyrimo laikotarpis: 2020 m. rugsėjo – lapkričio mėn.

Tyrimo vykdytojai: siekiant įvertinti KAVB bibliotekos paslaugas 2020 metais buvo pasinaudota Kultūros Ministerijos rekomenduojama metodika[1]. Metodika buvo nežymiai koreguojama ir pritaikoma pagal bibliotekos poreikius. Metodiką adaptavo ir pritaikė bei tyrimą įgyvendino KAVB vyriausioji metodininkė tyrimams Ieva Dryžaitė. 2020 metų rezultatai buvo lyginami su 2018 ir 2017 metų rezultatais. 

Pagrindinės išvados:

Demografinės charakteristikos. Didžioji dalis respondentų, sudalyvavusių apklausoje buvo 30 – 59 metų amžiaus, moteriškos lyties, turintys aukštąjį išsilavinimą, gyvenantys Kauno mieste bei dirbantys. Vyriškos lyties respondentų buvo tik penktadalis. Nedirbančiųjų ar esančių pensijoje – penktadalis, turinčiųjų žemesnį nei aukštasis išsilavinimas buvo apklausta šeštadalis, o gyvenančių Kauno rajone ar kitose vietovėse kiek daugiau nei penktadalis.
Pastebima, kad 2020 metais respondentai pagal amžių pasiskirstė kiek tolygiau, nei 2017 ir 2018 metais. Pagal užsiėmimą dominuoja dirbantys respondentai – jų 2020 metais yra 67 proc. 2020 metais ženkliai sumažėjo studentų ir moksleivių lyginant su 2018 ir 2017 metais.
Lankymosi dažnis ir tikslai. Tyrimo rezultatai rodo, kad, kaip ir 2017/ 2018 metais taip ir 2020 metais, daugiausia lankytojai į biblioteką užsuka 1–3 kartus per mėnesį. Pastebėtina, kad 2020 metais 4 proc. sumažėjo dažnai KAVB besilankančių lankytojų – 2020 metais asmenys, bibliotekoje apsilankantys bent vieną kartą per mėnesį ir dažniau sudaro 69 proc. visų bibliotekos lankytojų, 2018 metais tokių lankytojų buvo 73 proc. Tikėtina, kad poveikį lankytojų lankymosi dažniui padarė covid–19 pandemija.
Nesilankymo bibliotekoje priežastys. Pagrindinės 2 priežastys dėl kurių respondentai nesilankė bibliotekoje 2020 metais yra laiko stoka ir kitos bibliotekos lankymas. Ketvirtadalis respondentų teigė, kad nesilankė KAVB dėl vienos iš šių priežasčių – pakitusios gyvenamosios vietos, poreikio stokos arba kitų priežasčių (covid–19 ar didelio atstumo nuo namų iki bibliotekos).
Bibliotekos aspektų vertinimas. 4 geriausiai vertinami aspektai 2020 metais yra: bibliotekos organizuojami mokymai; bibliotekininkų konsultacijos ir pagalba ieškant ir naudojantis informacija; bibliotekos aptarnavimo kokybė; bibliotekoje veikiantis interneto ryšys. 3 prasčiausiai vertinami aspektai 2020 metais yra: bibliotekos patalpos; bibliotekoje esantys įrenginiai; bibliotekos darbo laikas.
Informacijos šaltiniai ir jos pakankamumas. Didžioji dalis lankytojų (70 proc.) teigė, kad informacijos apie biblioteką ir joje esančias paslaugas/veiklas, jiems pakanka. Respondentai, kurie teigė jog jos jiems nepakanka dažniausiai nurodė, kad jiems trūksta informacijos apie bibliotekos projektus, renginius, informacinius šaltinius ir jų galimybes bei mokymus.
Didžioji dalis KAVB lankytojų naujienas ir informaciją apie biblioteką gauna el. paštu/prenumeruoja naujienlaiškį arba sužino bibliotekos svetainėje. Tačiau ir kiti informacijos šaltiniai taip pat gana intensyviai naudojami bibliotekoje – ketvirtadalis respondentų informaciją sužino FB paskyroje; beveik penktadalis respondentų teigė, kad ją perskaito skelbimų lentoje, šeštadaliui bibliotekos naujienas/paslaugas rekomenduoja draugai, pažįstami arba bibliotekos darbuotojai; dešimtadalis informaciją perskaito spaudoje. Mažiausiai naudojami informacijos šaltiniai yra radijas/televizija bei Instagram paskyra.
Bendras bibliotekos vertinimas ir pasitenkinimo indeksas 2020, 2018 ir 2017 metais buvo labai geras. Lyginant šių trejų metų duomenis 2020 metais juntama nedidelė gerėjimo tendencija – 1 proc. padaugėjo respondentų, kurie teigiamai vertina biblioteką, 1 proc. sumažėjo respondentų, kurie vidutiniškai vertina biblioteką, neigiamai vertinančių biblioteką lankytojų dalis išliko ta pati kaip ir 2018 bei 2017 metais. 2020 metais bibliotekos lankytojų pasitenkinimo paslaugomis, priemonėmis ir aptarnavimu indeksas yra 89 proc. iš 100 proc. 2018 metais jis buvo 86 proc, o 2017 metais – 85 proc. Lyginant 2020 metų rezultatus su 2017 metų rezultatais matomas 4 proc. augimas.
Rekomendavimo indeksas. 2020 metais KAVB turi 82 proc. rėmėjų, 14 proc. neutraliųjų ir 4 proc. skeptikų tarp savo lankytojų. Lyginant 2020 metų duomenis su 2018 metų duomenimis pastebimas 6 proc. lojalių lankytojų padidėjimas neutraliųjų sąskaita. KAVB rekomendavimo indeksas 2020 metais yra 78 proc. Šis rodiklis 2020 metų duomenimis padidėjo net 7 procentais lyginant su 2018 metų duomenimis ir net 17 procentų, lyginant su 2017 metų duomenimis. Tai labai geras rezultatas, rodantis, kad biblioteka eina tinkama linkme ir įgyja vis daugiau lankytojų, kurie ne tik patys naudojasi bibliotekos teikiamomis paslaugomis, bet ir yra linkę ją rekomenduoti kitiems.

[1] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4cac2540397011e7b66ae890e1368363

Atviri duomenys – tai laisvai prieinami įstaigos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti. Valstybės valdomų duomenų atvėrimas yra siejamas su atviru ir atskaitingu valdymu ir naujų verslo galimybių atvėrimu šalyje. Duomenys teikiami neatlygintinai.

Visi šalies atviri duomenys yra skelbiami Lietuvos atvirų duomenų portale, kurio tvarkytojas yra Informacinės visuomenės plėtros komitetas.

Kauno apskrities viešoji biblioteka šiuo metu atvirų tvarkomų duomenų rinkinių nėra sudariusi.

VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro (KKRC) ir Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos (KKJO) padėka Kauno apskrities viešajai bibliotekai. KKRC direktorė Jūratė Pugačiauskienė ir KKJO pirmininkė Dovilė Matulienė, 2019 m. gegužės 4 d.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėka Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyr. viešųjų ryšių specialistei Dovilei Gasiliūnei. Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, 2019 m. balandžio 24 d.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėka Informacinių paslaugų skyriaus vyresn. metodininkei Kristinai Bartkienei. Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, 2019 m. balandžio 24 d.

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos padėka vyresniajam bibliografui Mindaugui Balkui. Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkė Dalia Milukaitė-Buragienė, 2019 m. kovo 1 d.

„Prisijungusi Lietuva“ padėka Kauno apskrities viešajai bibliotekai. „Prisijungusi Lietuva“, 2019 m. vasario 20 d.

Projekto trukmė: 2020 08 10 – 2020 12 16

Projekto koordinatorė: Milda Nekrašė, el. p. m.nekrase@kvb.lt, tel. (8 37) 32 44 45

Projekto partneriai: Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius, Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius, Kauno regiono bibliotekininkų draugija.

Trumpas projekto pristatymas. Projektu siekiama aktualizuoti profesionalių Kauno menininkų kūrybą, surenkant, susisteminant ir viešinant jų kūrybinį palikimą atnaujintame elektroniniame žinyne „Kauno menininkai“ bei surengiant virtualius susitikimus su iškiliais Kauno miesto dailininkais, teatralais ir profesionaliosios muzikos atstovais.

Projektą finansuoja:

logo 

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.