Projekto trukmė: 2020 05 04–2021 10 04

Projekto vadovė: Rimantė Tamoliūnienė, el. p. r.tamoliuniene@kvb.lt, tel. (8 37) 32 44 17

Projektas skirtas skatinti etninės kultūros tradicijų tęstinumą, visuomenei pristatant žolininkę, habil. dr. Eugeniją Šimkūnaitę. Projekto metu planuojama išleisti Šimkūnaitės veiklą pristatantį leidinį „Žiniuonės kišenė“, taip pat, suorganizuoti kūrybinės etninio paveldo pažinimo ir etnobotanikos veiklų.

Projekto informaciniai rėmėjai:

sodo spalvos alkas

Projektą dalinai finansuoja:

LTK Logotipas1

Projekto trukmė: 2020 gruodžio 1 d. –2023 vasario 28 d.

Projekto koordinatorės KAVB: Indra Lukošienė el. p. i.lukosiene@kvb.lt, Vytautė Trijonytė, el. p. v.trijonyte@kvb.lt

Projekto vykdytojas: Fundacja Parasol (Lenkija)

Projekto partneriai: Solution: Solidarité & Inclusion (Prancūzija), Speakeasy Berlin (Vokietija), Eurospeak (Jungtinė Karalystė).

Projekto metu siekiama pagerinti esamas sąlygas senjorams mokytis anglų kalbos. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus gilinamasi į senjorų mokymosi ypatumus, rengiamos metodinės gairės, kaip efektyviai mokyti šią tikslinę grupę. Bus sukurtos metodinės anglų kalbos mokymosi lentelės bei el. platforma, kuri padės lengviau komunikuoti anglų kalbos mokytojams ir senjorams.

http://www.projectmeaning.eu/

https://www.facebook.com/Meaning-Project-106887764682643

Projektą dalinai finansuoja:

erasmuslogo micresized

 

Projektai

Tarptautiniai projektai

2020 metų sausio–spalio mėnesiais Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vyko projektas „Operacija ŠEIMA“, kurio metu šeimoms buvo vedamos psichologinės paskaitos, organizuojamos kūrybinės dirbtuvės bei šeimų šventė. Siekiant įvertinti projekto paskaitų poveikį bei numatyti tolimesnių veiklų, skirtų šeimoms poreikį, paskaitų dalyviams buvo dalinamos anketos.

Tikslinė grupė – projekto „Operacija ŠEIMA“ paskaitų dalyviai (pilnamečiai). Iš viso surinkta anketų 37, o paskaitose sudalyvavo 70 dalyvių. Atsakomumo lygmuo 51 proc.

Metodas: anketos buvo dalinamos paskaitų dalyviams po kiekvienos paskaitos.

Laikotarpis: 2020 sausio–spalio mėnesiai.

Pastaba: 2020 metais prasidėjusi covid–19 pandemija ir 2020 m. kovo–birželio mėnesiais įvestas karantinas smarkiai koregavo projekto veiklas, dėl to suplanuotos paskaitos buvo perkeltos į virtualią erdvę arba organizuojamos vėliau. Tai galėjo turėti įtakos projekto dalyvių skaičiui bei atsakymams.

Apibendrinimas:

 • Tyrime sudalyvavo 83 proc. moterų ir 17 proc. vyrų. Didžioji dalis informantų turi vaikų – 64 proc. turi ikimokyklinio amžiaus vaikų, 28 proc. – mokyklinio, 8 proc. turi pilnamečių vaikų ir 11 proc vaikų neturėjo. Pagal amžių respondentai pasiskirstė taip –  72 proc. buvo 30–39 metų amžiaus, po 11 proc. 19–29 ir 40–49 metų ir 6 proc. 50–59 metų. Apklaustų respondentų grupė yra gana homogeniška – dominuoja 30–39 metų moterys, turinčios ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaikų.
 • Populiariausi informacijos šaltiniai, kuriuose respondentai rado informaciją apie projekto veiklas (paskaitas) yra KAVB FB puslapis ir interneto svetainė – juose informaciją apie projektą sužinojo net 55 proc. projekto dalyvių. Kiek daugiau nei ketvirtadalis projekto dalyvių nurodė, kad informaciją sužinojo kituose šaltiniuose – „Kas vyksta Kaune“ renginių sąraše, vykstančios paskaitos metu, Paramos Vaikams Centro Facebook paskyroje ar per draugų FB. Taip pat gana dažnai paskaitas rekomenduodavo draugai – 19 proc. Rečiausiai minimi informacijos šaltiniai buvo naujienlaiškis, bibliotekos stendas ar bibliotekininko rekomendacijos. Tikėtina, kad pastarieji du šaltiniai buvo minimi rečiau dėl karantino.
 • Duomenys parodė, jog 89 proc. respondentų dalį išgirstos informacijos galės pritaikyti praktiškai bendraudami su savo vaikais; 43 proc. sužinojo apie paramos šeimai galimybes; 41 proc. sužinojo, kur rasti patikimos informacijos rūpimais klausimais; 38 proc. gavo  atsakymus į rūpimus klausimus bei sužinojo daug vertingų dalykų apie vaikų raidą / psichologiją, kurių nežinojo seniau; 35 proc. sužinojo, kad bibliotekoje galima gerai praleisti laiką ir įdomiai praleido jį; 22 proc. dalį informacijos galės pritaikyti savo darbe / profesinėje srityje.
 • KAVB projekto „Operacija ŠEIMA“ paskaitų rekomendavimo indeksas yra 71 proc. Tai labai  geras rezultatas, rodantis, kad projekto paskaitos tarp lankytojų vertinamas labai gerai ir jie yra linkę jį rekomenduoti kitiems.
 • Absoliuti dauguma – 100 proc. – respondentų norėtų panašaus pobūdžio paskaitų ar kitokių veiklų skirtų šeimoms ateityje. 3 labiausiai pageidaujamos veiklos/paslaugos būtų: paskaitos, seminarai bendravimo, psichologinėmis ir kitomis šeimoms aktualiomis temomis; kūrybinės dirbtuvės; žaidimų ir skaitymo erdvės skirtos laisvai pabūti su vaikais. Trečdalis respondentų pageidautų žaidimų / viktorinų / konkursų, technologijų būrelio vaikams ir tėvams, vaikų priežiūros paslaugų bei diskusijų įvairiomis temomis. Mažiausiai pageidaujama veikla – anglų kalbos pamokėlės.

Išvada: projekto „Operacija ŠEIMA“ paskaitos buvo įvertintos labai gerai, jų metu dalyviai įgijo nemažai informacijos, kuri jiems buvo nauja, naudinga, aktuali ir svarbiausia, kad pritaikoma praktiškai įvairiose gyvenimiškose situacijose. Be to absoliuti dauguma paskaitų dalyvių, kurie sudalyvavo projekto apklausoje, pageidautų įvairių šeimoms skirtų veiklų ateityje. 

Rekomendacija: Šeimoms skirtos veiklos turi didelį potencialą bibliotekoje, tad rekomenduotina ir toliau tęsti projekto veiklas vystant įvairiapusiškas paslaugas  įvairioms šeimoms.

Šios analizės tikslas įvertinti 2020 metų KAVB mokymų dalyvių pasitenkinimą mokymais ir mokymų poveikį jų dalyviams bei palyginti rezultatus su 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 bei 2019 metų rezultatais.

Metodas: popierinė apklausa po kiekvienų kontaktinių mokymų ir elektroninė apklausa virtualių mokymų dalyviams.

Laikotarpis: visi 2014–2020 metai.

Pagrindinės mokymų gyventojams tendencijos 2014–2020 metais:

 • Bendrai visi 2020 metų mokymai vertinami kaip labai naudingi (70 proc.) arba naudingi (30 proc.), o mokymų naudos vertinimo vidurkis siekia 3,70 balo iš 4 balų.
 • Dėstytojų darbo kokybė vertinama kaip labai gera (85 proc.) ir gera (15 proc.). Dėstytojų darbo kokybės vertinimo vidurkis siekia 3,84 balo iš 4 balų.
 • Temų pritaikomumas vertinamas gerai – visų mokymų temų vertinimo vidurkis siekia 4,03 balo 5 balų sistemoje (temos buvo vertinamos 5 balų skalėje, kur 1 – pritaikomumas vertinamas labai blogai, 5 – labai gerai). Vertinimai svyruoja priklausomai nuo kiekvienos temos.
 • Mokymų skaičius ir mokymų dalyvių skaičius. Mokymų skaičius 2014–2020 metų svyruoja intervale tarp 6–14 mokymų per metus. 2020 metais mokymų skaičius pagal bibliotekos parengtas programas ir atitinkamai mokymų dalyvių skaičius šiuose mokymuose buvo mažesnis nei praėjusiais metais, kadangi paraleliai bibliotekoje buvo vykdomas „Prisijungusios Lietuvos“ projektas, kurio metu bibliotekos darbuotojai taip pat vykdė ir organizavo panašaus pobūdžio (informacinio ir/ar kompiuterinio raštingumo) mokymus lankytojams. Bibliotekos mokymų pasiūlai ir atitinkamai mokymų dalyvių skaičiui įtakos galėjo turėti covid–19 pandemija bei pasirengimo rekonstrukcijai darbai.
 • Mokymų dalyviai pagal lytį. 2014–2020 metų laikotarpiu dominuoja moterys tarp mokymų dalyvių, tačiau lyginant 2020 metų duomenis su 2019 metų duomenimis matyti nežymus vyrų skaičiaus augimas.
 • Mokymų dalyviai pagal užsiėmimą. Pagal užsiėmimą matyti, kad visu tiriamuoju laikotarpiu dominuoja mokymų dalyviai, kurie yra pensijoje, dirbančiųjų mokymų dalyvių nuosekliai mažėjo visu 2014–2019 metų laikotarpiu, tačiau 2020 metais jų skaičius išaugo net 16 proc. lyginant su 2019 metų duomenimis. Bedarbių dalis 2020 metais siekė 2 proc.
 • Mokymų dalyviai pagal amžių. Visu 2014–2020 metų laikotarpiu mokymuose dominuoja vyresnio amžiaus (65 ir vyresni) dalyviai. 2020 metais, kaip ir 2017 metais buvo labai smarkiai išaugęs 65  metų ir vyresnio amžiaus dalyvių aktyvumas. Šios amžiaus grupės aktyvumas išlieka didžiausias visu tiriamuoju 2014–2020 metų laikotarpiu. 2020 metais lyginant su 2019 metasi 8 proc. padaugėjo 45–54 metų amžiaus ir 4 proc. 25–44 metų amžiaus mokymų dalyvių, tačiau 16 proc. sumažėjo 55–64 metų amžiaus mokymų dalyvių.  Visu tiriamuoju laikotarpiu  jaunesnio amžiaus mokymų dalyvių buvo nedaug.
 • Informacijos sklaidos šaltiniai. Nuo 2015 metų iki 2017 metų populiariausias informacijos šaltinis, kuriame mokymų dalyviai sužinodavo informaciją apie mokymus buvo Kauno diena. Antras pagal populiarumą informacijos sklaidos šaltinis pastaraisiais 2016–2017 metais buvo bibliotekos internetinė svetainė, tačiau 2018 metais situacija sparčiai keičiasi – ypatingai dažnas informavimo šaltinis tampa Kauno R. Lazoraičio senjorų akademija. 2019 metais situacija vėl pakinta ir dažniausiai dalyviai apie mokymus sužino iš bibliotekos darbuotojo (44 proc.) ar kitų žmonių rekomendacijų (19 proc.). 2020 metais  populiariausias informacijos šaltinis taip pat yra bibliotekininkų rekomendacijos (43 proc.), tačiau žymiai auga el. informacijos šaltinių naudojimas – 22 proc. mokymų dalyvių apie mokymus sužinojo bibliotekos svetainėje, 15 proc. ją gavo  naujienlaiškiu. Pastebimai menksta „Kauno dienos“ kaip informacijos sklaidos šaltinio populiarumas.
 • Mokymų nauda. Suvokiama mokymų nauda visu 2014–2020 metų laikotarpiu yra aukšta ir visu tiriamuoju laikotarpiu išlieka stabiliai aukšta. 2020 metais visi mokymų dalyviai mokymus vertino kaip labai naudingus arba naudingus.
 • Lektorių darbo kokybė. Lektorių darbo kokybė mokymų metu visu 2014–2020 metų laikotarpiu vertinama kaip labai gera ir gera. Labai gerai darbuotojų darbo kokybę vertinančių mokymų dalyvių skaičius pastaraisiais metais yra – 85 proc., o gerai – 15 proc.

Siūlomos mokymų programos

Data, vieta  Laikas, val.   Mokymų pavadinimas  Registracija
Gruodžio 16 d. Auditoriniai. 13 - 16 val. Bendraukime efektyviau: tiesioginės transliacijos, pokalbiai ir vaizdo skambučiai.

Registravimosi forma>>

tel: (8 37) 32 42 59

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt )

Gruodžio 16 d. Auditoriniai. 9 - 12val. Bendraukime efektyviau: tiesioginės transliacijos, pokalbiai ir vaizdo skambučiai.

Registravimosi forma>>

tel: (8 37) 32 42 59

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt )

Gruodžio 8 d.

Nuotoliniai. MS Teams.

14:00 - 15:30 val. Paieška KAVB el. kataloge ir prenumeruojamose duomenų bazėse bei kituose elektroniniuose
šaltiniuose.

Registravimosi forma>>

tel: (8 37) 32 42 59

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt )

Lapkričio 19 d.

Nuotoliniai. MS Teams.

9-12 val. Turinio kūrimas ir dalijimasis internete: dokumentai ir skaitmeninės nuotraukos.

Registravimosi forma>>

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt )

Lapkričio 12 d.

Nuotoliniai. MS Teams.

9-12 val. Naudingos nuorodos ir mobilios programėlės laisvalaikiui.

Registravimosi forma>>

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt )

Lapkričio 10 d.

Auditoriniai

14 - 15:30 val. Paieška KAVB el. kataloge ir prenumeruojamose duomenų bazėse bei kituose elektroniniuose šaltiniuose.

Registravimosi forma>>

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt )

 

Lapkričio 9 d.

Auditoriniai

12-15:30 val. Išmok naudotis planšetiniu kompiuteriu.

Registravimosi forma>>

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Lapkričio 5 d.

Nuotoliniai. MS Teams.

9-12 val. Turinio kūrimas ir dalijimasis internete: dokumentai ir skaitmeninės nuotraukos.

Registravimosi forma>>

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

 Spalio 29 d. Nuotoliniai. MS Teams.  9-12 val.  Naudingos nuorodos ir mobilios programėlės laisvalaikiui.  

MOKYMAI ATŠAUKTI!

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Spalio 28 d.

Auditoriniai

15-17 val. Virtualios bibliotekos ELVIS mokymai

Daugiau informacijos>>

Registracija:

Registavimosi forma>>

(8 37) 32 42 59 n.stonkiene@kvb.lt

 

Spalio 27 d.

Auditoriniai.

13-16 val. Bendraukime efektyviau: tiesioginės transliacijos, pokalbiai ir vaizdo skambučiai (IKT įrankių Youtube, Hangout ir Zoom įsisavinimas)

MOKYMAI ATŠAUKTI!

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

 Spalio 27 d.

Auditoriniai.

 9-12 val.  

Bendraukime efektyviau: tiesioginės transliacijos, pokalbiai ir vaizdo skambučiai (IKT įrankių Youtube, Hangout ir Zoom įsisavinimas)

 

MOKYMAI ATŠAUKTI!

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

 Spalio 26 d.

Auditoriniai.

 9-12 val. Vaizdo istorijų kūrimas (su programa Adobe Spark)

 GRUPĖ SUFORMUOTA.

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

 Spalio 20 d.

Nuotoliniai. MS Teams.

 9-12 val. Turinio kūrimas ir dalijimasis internete: dokumentai ir skaitmeninės nuotraukos.  

MOKYMAI ATŠAUKTI!

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Spalio

18, 20 d.

Nuotoliniai. MS Teams.

 9-12 val. Socialiniai tinklai: nauda ar mada? (Dviejų dienų tęstiniai mokymai)

GRUPĖ SUFORMUOTA

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Birželio

21–23 d.

10 - 12 val. Dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis kitais. (turintiems skaitmeninių įgūdžių) (Projektas "Prisijungusi Lietuva")

GRUPĖ SUFORMUOTA

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Birželio

8–10 d.

10 - 12 val. Planuokime laisvalaikį internetu (turintiems skaitmeninių įgūdžių) (Projektas "Prisijungusi Lietuva")

GRUPĖ SUFORMUOTA

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

 Gegužės 25–27 d.  10-12 val. Planuokime laisvalaikį internetu (turintiems skaitmeninių įgūdžių) (Projektas "Prisijungusi Lietuva")

GRUPĖ SUFORMUOTA

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Gegužės 19 - 21 d. 14 - 16 val. Būkime saugūs internete. (turintiems skaitmeninių įgūdžių) (Projektas "Prisijungusi Lietuva")

GRUPĖ SUFORMUOTA

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

 Gegužės 18–20 d.

 10-12 val. Planuokime laisvalaikį internetu (turintiems skaitmeninių įgūdžių) (Projektas "Prisijungusi Lietuva")

GRUPĖ SUFORMUOTA

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Gegužės 11–13 d.  10–12 val.

Dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis kitais. (turintiems skaitmeninių įgūdžių) (Projektas "Prisijungusi Lietuva")

GRUPĖ SUFORMUOTA

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Gegužės 10–11 d. 9 – 12 val.

Pristatymų rengimas (MS PowerPoint) (turintiems skaitmeninių įgūdžių) (Projektas "Prisijungusi Lietuva")

GRUPĖ SUFORMUOTA

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Balandžio 27 – 29 d. 10 - 12 val. Dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis kitais. (turintiems skaitmeninių įgūdžių) (Projektas "Prisijungusi Lietuva")

GRUPĖ SUFORMUOTA

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Balandžio 20 – 22 d. 14 -16 val. Efektyvus laiko planavimas ir bendravimas. (turintiems skaitmeninių įgūdžių) (Projektas "Prisijungusi Lietuva")

GRUPĖ SUFORMUOTA

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Balandžio 13 – 15 d. 10 -12 val. Dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis kitais. (turintiems skaitmeninių įgūdžių) (Projektas "Prisijungusi Lietuva")

GRUPĖ SUFORMUOTA

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Balandžio 13 – 15 d.

10-12 val. Viešosios paslaugos internetu kiekvienam. (turintiems skaitmeninių įgūdžių) (Projektas "Prisijungusi Lietuva")

GRUPĖ SUFORMUOTA

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Balandžio 12-14 d.

10-12 val. Skaičiuoklė darbui ir namams (MS Excel). (turintiems skaitmeninių įgūdžių) (Projektas "Prisijungusi Lietuva")

GRUPĖ SUFORMUOTA 

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Kovo 24, 25, 26 d. 10-12 val. Planuokime laisvalaikį internetu (turintiems skaitmeninių įgūdžių) (Projektas "Prisijungusi Lietuva")

 Registruotis

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Kovo 23, 24, 25 d. 14-16 val.

Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis (turintiems skaitmeninių įgūdžių) (Projektas "Prisijungusi Lietuva")

Grupė suformuota.

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Kovo 15, 16 d. 10-13 val. Skaičiuoklė darbui ir namams (turintiems skaitmeninių įgūdžių) (Projektas "Prisijungusi Lietuva")

Registruotis

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Kovo 8, 9, 10 d. 10-12 val. Planuokime laisvalaikį internetu (turintiems skaitmeninių įgūdžių) (Projektas "Prisijungusi Lietuva")

Registruotis

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Vasario 23-25 d.

Nuotoliniai mokymai

10.00 - 12.00 val. Planuokime laisvalaikį internetu (turintiems skaitmeninių įgūdžių) (Projektas "Prisijungusi Lietuva")

Grupė suformuota.

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Vasario 12, 19, 26 d. 13:45 - 15:45 val. Skaičiuoklė darbui ir namams (turintiems skaitmeninių įgūdžių) (Projektas "Prisijungusi Lietuva")

Grupė suformuota.

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Vasario 17–19 d.

Nuotoliniai mokymai

10.00 - 12.00 val. Skaičiuoklė darbui ir namams (turintiems skaitmeninių įgūdžių) (Projektas "Prisijungusi Lietuva")

Grupė suformuota.

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Vasario 9-11 d.

Nuotoliniai mokymai

10.00 - 12.00 val. Planuokime laisvalaikį internetu (turintiems skaitmeninių įgūdžių) (Projektas "Prisijungusi Lietuva")

Grupė suformuota.

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Sausio 26-28 d.

Nuotoliniai mokymai
10.00 - 12.00 val. Dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis su kitais
(turintiems skaitmeninių įgūdžių)
(Projektas "Prisijungusi Lietuva")

Grupė suformuota

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Sausio 18-20 d.

Nuotoliniai mokymai

10.00 - 12.00 val.

Skaičiuoklė darbui ir namams (turintiems skaitmeninių įgūdžių) (Projektas "Prisijungusi Lietuva")

Grupė suformuota

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Sausio 12-14 d.

Nuotoliniai mokymai

10.00 - 12.00 val. Dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis su kitais
(turintiems skaitmeninių įgūdžių)
(Projektas "Prisijungusi Lietuva")

Grupė suformuota

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

Sausio 11-13 d.

Nuotoliniai mokymai

10.00 - 12.00 val.

Skaičiuoklė darbui ir namams (turintiems skaitmeninių įgūdžių) (Projektas "Prisijungusi Lietuva")

Grupė suformuota

(el. paštas kilus klausimams: n.stonkiene@kvb.lt)

 2020 m.  2019 m.

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.