Pirmasis posėdžio pranešimas buvo skirtas aptarti Kultūros ministerijos strateginio plano priemonė „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ veiklas, kurios yra suplanuotos 2021 m. Pirmoji veikla, tai priemonės, didinančios viešųjų bibliotekų prieinamumą autizmo spektro sutrikimą ir kitų raidos sutrikimų turintiems asmenims. Įgyvendinant šią veiklą yra numatytas sensorinių žemėlapių viešosioms bibliotekoms kūrimas; priemonių, didinančių viešųjų bibliotekų prieinamumą ASS ir kitų raidos sutrikimų turintiems asmenims, pristatymai bibliotekų specialistams; patirties pasidalijimo renginiai apie „Boardmaker“ įrangos paskirtį ir įveiklinimo bibliotekose galimybes.

Antroji veikla, tai universalios edukacinės skaitymo programos „Sensoriniai skaitymai“ įgyvendinimas. Kiekvienai regiono viešajai bibliotekai bus nupirktas sensorinis rinkinys vesti edukacijoms, suorganizuoti mokymai, kurių metu bus pristatyta skirtingų darbo metodų specifika, apjungiant metodinę priemonę ir įsigytas sensorinio skaitymo priemones.  

Trečioji veikla – metodinės priemonės, skirtos garsiniams skaitymams senyvo amžiaus žmonėms, turintiems atminties sutrikimų, organizavimui bibliotekose, parengimas. Pranešėja akcentuoja, jog dalis lėšų kaip ir kasmet bus skiriama kompetencijų ugdymo renginiams, kurie yra itin reikalingi siekiant suteikti kuo kokybiškesnes paslaugas socialinę ir informacinę atskirtį patiriančioms gyventojų grupėms. Pasak pranešėjos, bus siekiama suorganizuoti ir įgyvendinti praėjusiais metais dėl pandemijos neįvykusius renginius: konferenciją „Biblioteka visiems“ ir mokymų ciklą, skirtą apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistams – „Atvira ir prieinama biblioteka: bibliotekininko kompetencijų ugdymas“.

Plane taip pat numatyti informaciniai ir edukaciniai renginiai: paskaitų vaizdo įrašai medijų ar skaitmeninio raštingumo tema, kino seansai regione socialinės atskirties problematika, edukacijos ir terapinės veiklos bei virtualaus žaidimo „Knygos kelias“ užsiėmimai.

Antrasis posėdžio metu skaitytas pranešimas buvo skirtas kompetencijų ugdymo veikloms, kurios numatytos 2021 m. Pranešėja akcentavo, jog daugelis mokymų atsižvelgiant į pandeminę situaciją yra planuojami nuotoliniu būdu. Pranešėja pristatydama 2021 m. mokymų planą regiono bibliotekų specialistams pabrėžia, jog vieni svarbiausių mokymų laukia rugsėjo–spalio mėnesiais. Šiuose mokymuose darbuotojai bus ruošiami dirbti su modernizuota LIBIS sistema. Mokymų temos apims katalogavimą, komplektavimą, skaitytojų aptarnavimą bei naujų LIBIS paslaugų pristatymą. Šiuose mokymuose yra planuojamas didelis dalyvių skaičius, siekiama, jog juose dalyvautų ne tik pagrindinių regionų bibliotekų, tačiau ir filialų specialistai.

Trečiajame pranešime buvo aptarti 2021 m. vykstantys regioniniai projektai. Pirmasis projektas – „..dėl žalio žolyno“ yra skirtas visuomenei pristatyti žolininkę, habil. dr. Eugeniją Šimkūnaitę, jo metu planuojama išleisti Šimkūnaitės veiklą pristatantį leidinį „Žiniuonės kišenė“ bei organizuoti kūrybines etninio paveldo pažinimo ir etnobotanikos veiklas. Antrasis projektas – „Knygos kelias: atrask, pažink, sukurk!“, kurio metu bus atnaujintas interaktyvus edukacinis žaidimas „Knygos kelias“. Jis leis didinti knygos kultūros paveldo aktualumą ir prieinamumą, ugdys skaitymo įgūdžius. Regiono bibliotekose yra vykdomos su šiuo žaidimu susijusios edukacijos. Trečiasis projektas – „Stotelė – hiphopas“, kuris vyks dvejus metus, jo metu vyks hiphopo edukacijos, renginių ciklas su hiphopo atstovais, repo dainos konkursas ir baigiamasis renginys-koncertas. Ketvirtasis projektas – „Žvelgiant praeitin regėti ateitį“, jo metu bus organizuojamos paskaitos apie M. Gimbutienės veiklą ir asmenybę, baltų mitologiją ir simbolius. Taip pat vyks sutartinių edukacijos ir kūrybinės dirbtuvės. Projekto pagrindu bus vykdomos tolesnės kūrybinės etnokultūros iniciatyvos su KAVB bendruomene, o geroji šių renginių patirtis bus pristatyta Kauno regiono bibliotekoms. Penktasis projektas – „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“, jo metu vyks teoriniai bei praktiniai mokymai, pristatantys biblioterapijos metodikas. Šeštasis projektas – „Smurto artimoje aplinkoje prevencija: kurkime bendravimą be smurto!“, šio projektu metu vyks seminarai apie asmenybės bei santykių ugdymą. Septintasis projektas – „Visuomenės poreikius atitinkančios kultūrinės erdvės plėtra“, kurio pabaiga yra šiais metais. KAVB kaip regioninis skaitmeninimo centras šio projekto metu įgyta patirtimi paslaugų pavidalu dalinsis su regionu (metodininės konsultacijos, skaitmeninimas). Pranešėja teigia, jog svarbiausias iš šiais metais vykstančių projektų, tai neseniai laimėtas – „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“. Jis prasidės rugsėjo 1 d. ir tęsis iki 2023 m. Šio projekto metu bus sukurta mobilioji programėlė skaitymo skatinimo iššūkio žaidimas, sudarytos 3 keliaujančių knygų kolekcijos, taip pat bus įsigyta naujų knygų (3000), knygomatų, lentynų.

Paskutinis posėdžio pranešimas buvo skirtas apžvelgti skaitymo skatinimo programos-akcijos „Vasara su knyga“ naujienoms. Šių metų akcijos šūkis: „Knyga – vasaros desertas“. Pranešėja akcentuoja, jog šiais metais kaip ir praėjusiais dalyviai turės įveikti penkias užduotis: perskaityti detektyvinę knygą; knygą, kurios pavadinimą sudaro ne mažiau kaip 4 žodžiai; premija apdovanotą knygą; praėjusiame tūkstantmetyje išleistą knygą; linksmą knygą. Šių metų skaitymo skatinimo iššūkyje nebus dalyvio kortelių, jie turės įvykdytas užduotis registruoti savarankiškai. Pranešėja primena, jog yra sukurta skaitymo skatinimo programos-akcijos „Vasara su knyga“ svetainė, kuri šiuo metu yra atnaujinama. Joje bus pateikta visa su akcija susijusi informacija.

Projekto laikotarpis: 2021 01 01 – 2022 12 15

Projektą įgyvendina: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Projekto koordinatorius KAVB: Kristina Dailidaitė, el. p. k.dailidaite@kvb.lt, tel. (8 37) 32 42 43

Projekto partneriai: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilniaus universiteto biblioteka, Vilniaus dailės akademijos biblioteka, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, , Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka, Lietuvos medicinos biblioteka, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Vilniaus grafikos meno centras, Lietuvos dailės ugdytojų draugija, Lietuvos dailininkų sąjunga.

Trumpas projekto pristatymas: Projektu siekiama populiarinti mažosios grafikos autorių darbus, sukurtus nuo 1900 m. iki šių laikų, atliekant parengiamuosius darbus išsamiam XX–XXI a. enciklopediniam Lietuvos ekslibriso kūrėjų žinynui išleisti. Renkama ir analizuojama medžiaga apima šalies, išeivijos ir pasaulio lietuvių darbus, kurie iki šiol nebuvo prieinami Lietuvoje ir turi išskirtinę svarbą mažosios grafikos meno istorijai ir raidai. Tai bus vienintelis tokios apimties žinynas Lietuvos ekslibriso meno istorijoje.

Projekto tikslas yra surinkti, susisteminti, išanalizuoti ir išsamiai pristatyti XX–XXI a. Lietuvos knygos ženklų kūrėjus ir jų darbus visuomenei bendradarbiaujant su kultūros, meno, atminties institucijomis bei specialistais.

Projektą dalinai finansuoja:

LTK Logotipas1  Siauliu miesto logo 150

Projekto trukmė: 2021 03 01 – 2021 12 10

Projekto vadovė: Julija Genienė, el. p. j.geniene@kvb.lt

Projekto partneriai ir rėmėjai: UAB „Init“, Maironio lietuvių literatūros muziejus, VšĮ „Paramos vaikams centras“

Trumpas projekto pristatymas: Kauno apskrities viešoji biblioteka tęsia projektą „Operacija ŠEIMA“! Nuo 2021 m. pavasario iki rudens kviesime šeimas į turiningus ir kūrybingus susitikimus. Tegul šeštadienis būna ta diena, kai su šeima galėsite nuveikti šį tą naujo ir naudingo – dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, edukaciniuose užsiėmimuose, susitikti su populiariais vaikų rašytojais arba klausyti paskaitų tėvams!

Projektą dalinai finansuoja:

LTK Logotipas1

Projekto trukmė: 2021 04 05 – 2021 12 30

Projekto vadovė: Rimantė Tamoliūnienė, el. p. r.tamoliuniene@kvb.lt, tel. (8 37) 32 44 17

Trumpas projekto pristatymas: Aktualizuojant prof. Marijos Gimbutienės palikimą ir įgyvendinant kūrybinę–patyriminę etninio pažinimo programą, bus sukurta mobili paroda, organizuojamos paskaitos apie prof. M.Gimbutienės veiklą ir asmenybę, baltų mitologiją, simbolius, archeologinius tyrinėjimus. Numatomi sutartinių dainavimo pradžiamoksliai, baltiškųjų ženklų kūrimo dirbtuvės.

Projektą dalinai finansuoja:

LTK Logotipas1

Projekto trukmė: 2021 03 15 – 2022 06 30

Projekto vadovė: Ernesta Dambrauskaitė, el. p. e.dambrauskaite@kvb.lt, tel. (8 37) 32 44 17

Trumpas projekto pristatymas: Projektas skirtas 14 –29 m. jaunimui. Projekto metu numatomos hiphopo edukacijos, renginių ciklas su hiphopo atstovais, repo dainos konkursas ir baigiamasis renginys-koncertas. Bendraujant su hiphopo kultūros bei kūrybinių industrijų atstovais, projekto metu planuojama sukurti naujas, šiuolaikinių technologijų panaudojimu paremtas, jaunuolių interesus atliepiančias neformaliojo ugdymo formas bibliotekose, taip mažinant jų kultūrinę bei informacinę atskirtį.

Projektą dalinai finansuoja:

LTK Logotipas1

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) – bibliotekų bendradarbiavimo forma, kai viena biblioteka skolina dokumentus kitai bibliotekai arba pateikia jų fragmentų kopijas. Neradęs reikiamo leidinio savo bibliotekoje, vartotojas gali užsisakyti leidinius arba straipsnių kopijas iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondų.

Tarpbibliotekinio abonemento darbą reglamentuoja „Naudojimosi Kauno apskrities viešąja biblioteka (KAVB) taisyklės“.  

Ši paslauga yra mokama. Leidinių persiuntimo išlaidas ir mokestį už kopijas apmoka paslaugos užsakovas savo bibliotekoje. Paslaugos kainą sudaro: pašto paslaugos (leidinių persiuntimo) kaina – pagal pašto paslaugų tarifus, kopijos (jei skaitytojas jos pageidauja) kaina – pagal Kauno apskrities viešosios bibliotekos kopijavimo įkainius.

Bibliotekos su Kauno apskrities viešąja biblioteka už suteiktas paslaugas atsiskaito pagal TBA sutartį.

Paslaugos užsakymas

  •    Paslauga teikiama TBA sutartį sudariusioms regiono bibliotekoms;
  •    Užsakymą pateikia atsakingas bibliotekos darbuotojas per LIBIS TBA posistemę arba el. p. tba@kvb.lt;
  •    Leidinių grąžinimo terminą nurodo Kauno apskrities viešoji biblioteka;
  •    Panaudai neišduodami leidiniai iš Archyvinio fondo ir su žyma „Vietoje“.
  •    Enciklopedijų, žinynų, žodynų, disertacijų, senų ir retų leidinių ir pan. biblioteka neskolina;
  •    Periodiniai leidiniai panaudai neišduodami, galima užsakyti tik jų straipsnių kopijas;
  •    Išsiųsti užsakymai neanuliuojami.

Leidinius galima rasti el adresu: www.ibiblioteka.lt
Informacija apie TBA teikiama ir užsakymai priimami: el. p. tba@kvb.lt, atsakingas asmuo – vyresnioji bibliografė Daina Navickienė

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.