Prieš užduodami klausimą bibliotekininkui pažiūrėkite, gal atsakymą rasite DUK.

Klausk bibliotekininko
Klausimus galite pateikti el. paštu ips@kvb.lt
Atsakome į klausimus susijusius su bibliotekoje teikiamomis paslaugomis, dokumentų paieška, duomenų bazėmis.
Į pateiktą klausimą atsakome per dvi darbo dienas, išskyrus savaitgalius ir nenumatytus atvejus, kai biblioteka nedirba.

Užklausos per Facebook Messenger
Taip pat galite užduoti klausimus žinute per bibliotekos Facebook arba naudojantis Facebook Messenger programėle, esančia kvb.lt svetainėje (apačioje, dešinėje).
 
Registracija ir informacija
Į klausimus susijusius su skaitytojų registracija, prisijungimu prie bibliotekos katalogo operatyviai atsakome bibliotekos darbo valandomis telefonu (8 37) 32 42 59 ir el. p.  registracija@kvb.lt.
 
Tarbibliotekinis abonementas
Dėl tarpbibliotekinio abonemento paslaugų prašome klausti el. paštu tba@kvb.lt.

Tyrimo tikslas – ištirti, kaip KAVB lankytojai vertina bibliotekos teikiamas paslaugas ir paskaičiuoti lankytojų pasitenkinimo paslaugomis  ir rekomendavimo indeksus.

Tyrimo metodas – internetinė apklausa.

Tyrimo laikotarpis: 2020 m. rugsėjo – lapkričio mėn.

Tyrimo vykdytojai: siekiant įvertinti KAVB bibliotekos paslaugas 2020 metais buvo pasinaudota Kultūros Ministerijos rekomenduojama metodika[1]. Metodika buvo nežymiai koreguojama ir pritaikoma pagal bibliotekos poreikius. Metodiką adaptavo ir pritaikė bei tyrimą įgyvendino KAVB vyriausioji metodininkė tyrimams Ieva Dryžaitė. 2020 metų rezultatai buvo lyginami su 2018 ir 2017 metų rezultatais. 

Pagrindinės išvados:

Demografinės charakteristikos. Didžioji dalis respondentų, sudalyvavusių apklausoje buvo 30 – 59 metų amžiaus, moteriškos lyties, turintys aukštąjį išsilavinimą, gyvenantys Kauno mieste bei dirbantys. Vyriškos lyties respondentų buvo tik penktadalis. Nedirbančiųjų ar esančių pensijoje – penktadalis, turinčiųjų žemesnį nei aukštasis išsilavinimas buvo apklausta šeštadalis, o gyvenančių Kauno rajone ar kitose vietovėse kiek daugiau nei penktadalis.
Pastebima, kad 2020 metais respondentai pagal amžių pasiskirstė kiek tolygiau, nei 2017 ir 2018 metais. Pagal užsiėmimą dominuoja dirbantys respondentai – jų 2020 metais yra 67 proc. 2020 metais ženkliai sumažėjo studentų ir moksleivių lyginant su 2018 ir 2017 metais.
Lankymosi dažnis ir tikslai. Tyrimo rezultatai rodo, kad, kaip ir 2017/ 2018 metais taip ir 2020 metais, daugiausia lankytojai į biblioteką užsuka 1–3 kartus per mėnesį. Pastebėtina, kad 2020 metais 4 proc. sumažėjo dažnai KAVB besilankančių lankytojų – 2020 metais asmenys, bibliotekoje apsilankantys bent vieną kartą per mėnesį ir dažniau sudaro 69 proc. visų bibliotekos lankytojų, 2018 metais tokių lankytojų buvo 73 proc. Tikėtina, kad poveikį lankytojų lankymosi dažniui padarė covid–19 pandemija.
Nesilankymo bibliotekoje priežastys. Pagrindinės 2 priežastys dėl kurių respondentai nesilankė bibliotekoje 2020 metais yra laiko stoka ir kitos bibliotekos lankymas. Ketvirtadalis respondentų teigė, kad nesilankė KAVB dėl vienos iš šių priežasčių – pakitusios gyvenamosios vietos, poreikio stokos arba kitų priežasčių (covid–19 ar didelio atstumo nuo namų iki bibliotekos).
Bibliotekos aspektų vertinimas. 4 geriausiai vertinami aspektai 2020 metais yra: bibliotekos organizuojami mokymai; bibliotekininkų konsultacijos ir pagalba ieškant ir naudojantis informacija; bibliotekos aptarnavimo kokybė; bibliotekoje veikiantis interneto ryšys. 3 prasčiausiai vertinami aspektai 2020 metais yra: bibliotekos patalpos; bibliotekoje esantys įrenginiai; bibliotekos darbo laikas.
Informacijos šaltiniai ir jos pakankamumas. Didžioji dalis lankytojų (70 proc.) teigė, kad informacijos apie biblioteką ir joje esančias paslaugas/veiklas, jiems pakanka. Respondentai, kurie teigė jog jos jiems nepakanka dažniausiai nurodė, kad jiems trūksta informacijos apie bibliotekos projektus, renginius, informacinius šaltinius ir jų galimybes bei mokymus.
Didžioji dalis KAVB lankytojų naujienas ir informaciją apie biblioteką gauna el. paštu/prenumeruoja naujienlaiškį arba sužino bibliotekos svetainėje. Tačiau ir kiti informacijos šaltiniai taip pat gana intensyviai naudojami bibliotekoje – ketvirtadalis respondentų informaciją sužino FB paskyroje; beveik penktadalis respondentų teigė, kad ją perskaito skelbimų lentoje, šeštadaliui bibliotekos naujienas/paslaugas rekomenduoja draugai, pažįstami arba bibliotekos darbuotojai; dešimtadalis informaciją perskaito spaudoje. Mažiausiai naudojami informacijos šaltiniai yra radijas/televizija bei Instagram paskyra.
Bendras bibliotekos vertinimas ir pasitenkinimo indeksas 2020, 2018 ir 2017 metais buvo labai geras. Lyginant šių trejų metų duomenis 2020 metais juntama nedidelė gerėjimo tendencija – 1 proc. padaugėjo respondentų, kurie teigiamai vertina biblioteką, 1 proc. sumažėjo respondentų, kurie vidutiniškai vertina biblioteką, neigiamai vertinančių biblioteką lankytojų dalis išliko ta pati kaip ir 2018 bei 2017 metais. 2020 metais bibliotekos lankytojų pasitenkinimo paslaugomis, priemonėmis ir aptarnavimu indeksas yra 89 proc. iš 100 proc. 2018 metais jis buvo 86 proc, o 2017 metais – 85 proc. Lyginant 2020 metų rezultatus su 2017 metų rezultatais matomas 4 proc. augimas.
Rekomendavimo indeksas. 2020 metais KAVB turi 82 proc. rėmėjų, 14 proc. neutraliųjų ir 4 proc. skeptikų tarp savo lankytojų. Lyginant 2020 metų duomenis su 2018 metų duomenimis pastebimas 6 proc. lojalių lankytojų padidėjimas neutraliųjų sąskaita. KAVB rekomendavimo indeksas 2020 metais yra 78 proc. Šis rodiklis 2020 metų duomenimis padidėjo net 7 procentais lyginant su 2018 metų duomenimis ir net 17 procentų, lyginant su 2017 metų duomenimis. Tai labai geras rezultatas, rodantis, kad biblioteka eina tinkama linkme ir įgyja vis daugiau lankytojų, kurie ne tik patys naudojasi bibliotekos teikiamomis paslaugomis, bet ir yra linkę ją rekomenduoti kitiems.

[1] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4cac2540397011e7b66ae890e1368363

VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro (KKRC) ir Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos (KKJO) padėka Kauno apskrities viešajai bibliotekai. KKRC direktorė Jūratė Pugačiauskienė ir KKJO pirmininkė Dovilė Matulienė, 2019 m. gegužės 4 d.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėka Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyr. viešųjų ryšių specialistei Dovilei Gasiliūnei. Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, 2019 m. balandžio 24 d.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėka Informacinių paslaugų skyriaus vyresn. metodininkei Kristinai Bartkienei. Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, 2019 m. balandžio 24 d.

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos padėka vyresniajam bibliografui Mindaugui Balkui. Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkė Dalia Milukaitė-Buragienė, 2019 m. kovo 1 d.

„Prisijungusi Lietuva“ padėka Kauno apskrities viešajai bibliotekai. „Prisijungusi Lietuva“, 2019 m. vasario 20 d.

Projekto trukmė: 2020 08 10 – 2020 12 16

Projekto koordinatorė: Milda Nekrašė, el. p. m.nekrase@kvb.lt, tel. (8 37) 32 44 45

Projekto partneriai: Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius, Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius, Kauno regiono bibliotekininkų draugija.

Trumpas projekto pristatymas. Projektu siekiama aktualizuoti profesionalių Kauno menininkų kūrybą, surenkant, susisteminant ir viešinant jų kūrybinį palikimą atnaujintame elektroniniame žinyne „Kauno menininkai“ bei surengiant virtualius susitikimus su iškiliais Kauno miesto dailininkais, teatralais ir profesionaliosios muzikos atstovais.

Projektą finansuoja:

logo 

 
RADASTŲ G. 2
PaslaugaInformacijaKainaFormatasVieta
NESPALVOTAS dokumentų kopijavimas * Savitarna. Savarankiškai kopijuoja skaitytojas.
Kreditų kortelę galima įsigyti Registracijoje ir informacijoje (II a. fojė)
10 kreditų kortelė – 0,63 EUR
25 kreditų kortelė – 1,21 EUR
50 kreditų kortelė – 2,23 EUR
100 kreditų kortelė – 3,65 EUR
500 kreditų kortelė – 15,20 EUR
1 kreditas = A4 formato kopija
2 kreditai = A3 formato kopija
 A4, A3

Periodikos skaitykla (305 k.)
Gamtos mokslų literatūra (415 k.)
Humanitarinė literatūra (418 k.)

Paslaugą atlieka darbuotojas (iki 10 kopijų) A4 – 0,06 EUR  A4

Periodikos skaitykla (305 k.)
Gamtos mokslų literatūra (415 k.)
Humanitarinė literatūra (418 k.)

 

 

A4 (nekopijuojami leidinių fragmentai) Registracija ir informacija (II a. fojė)
SPALVOTAS dokumentų kopijavimas *   A4 - 0,18 EUR
A3 – 0,36 EUR
 A4, A3 Registracija ir informacija (II a. fojė)
NESPALVOTAS dokumentų spausdinimas *

Skaitytojas norimą spausdinti informaciją išsaugo E disko aplanke „Saugoti dokumentai“ Gamtos mokslų (415 k.), Humanitarinių mokslų (418 k.), Meno leidinių (406 k.) skaityklose arba VIPT (II aukštas) kompiuteriuose. Atsispausdinti ir sumokėti už paslaugą reikia II a. fojė, kreipiantis į Registracijos ir informacijos darbuotoją.

 A4 – 0,10 EUR  A4 Registracija ir informacija (II a. fojė)
SPALVOTAS dokumentų spausdinimas *
Skaitytojas norimą spausdinti informaciją išsaugo E disko aplanke „Saugoti dokumentai“ Gamtos mokslų (415 k.), Humanitarinių mokslų (418 k.), Meno leidinių (406 k.) skaityklose arba VIPT (II aukštas) kompiuteriuose. Atsispausdinti ir sumokėti už paslaugą reikia II a. fojė, kreipiantis į Registracijos ir informacijos darbuotoją.
A4 – 0,18 EUR
A3 - 0,36 EUR
 A4, A3 Registracija ir informacija (II a. fojė)
Paslaugą atlieka darbuotojas A4 – 0,18 EUR A4 Meno leidinių skaitykla (406 k.)
NUOTRAUKŲ spausdinimas ant fotopopieriaus*

Paslaugą atlieka darbuotojas

10x15 – 0,30 EUR
A4 – 0,85 EUR
10x15
A4
Meno leidinių skaitykla (406 k.)

Skaitmeninis informacijos nuskaitymas-skenavimas* 

Paslaugą atlieka darbuotojas

A4 – 0,15 EUR

A3 – 0,15 EUR

A4, A3

Registracija ir informacija (II a. fojė)

 

Paslaugą atlieka darbuotojas A4 – 0,15 EUR  A4 Meno leidinių skaitykla (406 k.)

Rankraščių, retų ir senųjų spaudinių, atvirukų bei nuotraukų skenavimas*

Prašymas dėl leidinių fragmentų skenavimo (.doc, 13,7 KB)

Paslaugą atlieka darbuotojas Rankraštinių dokumentų ir senų bei retų spaudinių, išleistų iki 1945 m. vienas puslapio skaitmeninis vaizdas – 0,60 EUR*

Fotografijų ir atvirukų (iki 1945 m.): vienas skaitmeninis vaizdas – 4,00 EUR*
   Meno leidinių skaitykla (406 k.)
DONELAIČIO G. 8    
 Paslauga  Informacija  Kaina  Formatas  Vieta
NESPALVOTAS dokumentų fragmentų kopijavimas*  Savitarna. Savarankiškai kopijuoja skaitytojas.
Kreditų kortelę galima įsigyti pas budintį darbuotoją (I a). 
 10 kreditų kortelė – 0,63 EUR
25 kreditų kortelė – 1,21 EUR
50 kreditų kortelė – 2,23 EUR
100 kreditų kortelė – 3,65 EUR
500 kreditų kortelė – 15,20 EUR
1 kreditas = A4 formato kopija
2 kreditai = A3 formato kopija
 A4, A3 Prie budinčio darbuotojo (I a.)
 A4 Muzikos leidinių skaitykla (I a.)
Paslaugą atlieka darbuotojas (iki 10 kopijų) A4 – 0,06 EUR A4
Garso įrašų fragmentų kopijavimas iš skaitmeninės laikmenos į skaitmeninę laikmeną (nekopijuojame iš asmeninių laikmenų )*   Iki 30 min. – 0,10 EUR/min.
Nuo 31 – 0,07 EUR/min.
  Muzikos leidinių skaitykla (I a.) 
Garso įrašų fragmentų kopijavimas iš analoginės (vinilo plokštelės, garsajuostės) laikmenos į skaitmeninę laikmeną (nekopijuojame iš asmeninių laikmenų )*    Iki 10 min. – 0,25 EUR/min.
11-30 min. – 0,20 EUR/min.
Nuo 31 min – 0,15 EUR/min.
 
NESPALVOTAS dokumentų spausdinimas*   A4 – 0,10 Eur  A4 Muzikos leidinių skaitykla (I a.)
Senųjų ir retų spaudinių skaitykla (II a.)

Skaitmeninis informacijos nuskaitymas – skenavimas*

  A4 – 0,15 EUR  A4 Muzikos leidinių skaitykla (I a.)
Kaunistikos skaitykla (I a.)
Senųjų ir retų spaudinių skaitykla (II a.)

Rankraščių, retų ir senųjų spaudinių, atvirukų bei nuotraukų skenavimas*

Prašymas dėl leidinių fragmentų skenavimo (.doc, 13,7 KB)

  Senųjų ir retų dokumentų iki 1850 m. bei lituanistinių dokumentų iki 1918 m. vienas skaitmeninis vaizdas – 4,5 EUR

Rankraštinių dokumentų ir senų bei retų spaudinių, išleistų iki 1945 m. ir Išeivijos išleistos knygos lietuvių k. 1946-1952 m. (DP stovyklų Vokietijoje leidinių rinkinys) vienas puslapio skaitmeninis vaizdas – 0,60 EUR*

Įrištų laikraščių, kartografinių ir kitų didelio formato (A1,
A2, A3) dokumentų iki 1945 m. vienas skaitmeninis vaizdas – 2,00 EUR*

Fotografijų ir atvirukų (iki 1945 m.): vienas skaitmeninis vaizdas – 4,00 EUR*

Fotografijų ir atvirukų (nuo 1946 m.): vienas skaitmeninis vaizdas – 2,00 EUR*
  Senųjų ir retų spaudinių skaityla (II a.)


* Asmenims, kuriems nustatytas mažesnis negu 55 procentų darbingumo lygis, turintiems tai patvirtinantį dokumentą, taikoma 50% nuolaida.
Piniginės įmokos už paslaugas mokamos į bibliotekos kasą: Radastų g. 2, II a. fojė (Registracija ir informacija); K. Donelaičio g. 8, I a. fojė.

 
Svarstyta bibliotekų veikla ir rekomendacijos darbo organizavimui karantino laikotarpiu.  KM atstovė nuoširdžiai džiaugiasi ir dėkoja bibliotekų vadovams už šiuo sunkiu ir sudėtingu laikotarpiu demonstruojamą socialinį sąmoningumą, gebėjimą prisitaikyti prie pakitusių darbo sąlygų bei puikiai atskleistas skaitmenines kompetencijas, kurių dėka dalis bibliotekų paslaugų sėkmingai teikiamos internetinėje erdvėje. Informuoja, jog nuo gegužės 4 d. bus leidžiama teikti paslaugas atvirose erdvėse, pagal tam tikrus reikalavimus bei laikantis visų nurodytų rekomendacijų. Taip pat galimas bekontaktis leidinių išdavimas, tačiau tik įstaigoms, turinčioms atitinkamus ir saugumą užtikrinančius bekontakčio išdavimo punktus. Sveikatos apsaugos ministerija pripažįsta, jog iki šiol taikytos karantino režimo priemonės duoda siekiamą rezultatą, todėl nėra skubama atverti paslaugų sektorių, įskaitant ir bibliotekų paslaugų, kurios galėtų suintensyvinti viruso plitimą ar sudaryti tam palankias sąlygas.
KAVB direktorė aptaria karantino periodui aktualios redakcijos bendruosius veiklos įsakymus, kuriuose akcentuojami priimti ir įforminti bendrieji veiklos sprendimai: Veiklos įsakymas, Dokumentų teikimo, derinimo ir supažindinimo, kai darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, tvarka, Veiksmų, sužinojus apie darbuotojui įtariamą arba nustatytą COVID-19 atvejį, planas, Paslaugų teikimo tvarka (bibliotekos patalpose karantino švelninimo laikotarpiu), Vartotojų grąžintų leidinių karantinavimo tvarka, Darbuotojų ir kitų asmenų patekimo į bibliotekos patalpas LR teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu tvarka ir darbuotojų, karantino metu dirbančių darbo vietoje, sąrašas bei Darbuotojų, dirbančių darbo vietoje, darbo tvarkos ir saugumo priemonių užtikrinimo tvarka.
KAVB teisininkė aptarė darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus karantino metu. Bendrai nutarta, jog KAVB su Kauno regiono SVB vadovais pasidalins karantino metu parengtais ir / ar atnaujintais aktualiais dokumentais, tvarkomis, įsakymais.
 
Svarstyta KAVB įgyvendinamos priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ plano veiklos 2020 metams: autizmui draugiškų bibliotekų tinklo Lietuvoje diegimas; akcijos „Vasara su knyga“ svetainės pritaikymas asmenims su regėjimo negalia; tarptautinė konferencija „Biblioteka visiems“; patirties pasidalijimo seminaras „Darnios bendruomenės kūrimas: iššūkiai aptarnaujant raidos ar psichikos sutrikimus turinčius asmenis"; paskaitos vaizdo įrašas su vertimu į lietuvių gestų kalbą medijų ar skaitmeninio raštingumo tema; kino seansai regiono bibliotekose, demonstruojant filmą „Ypatingieji“; edukacijos asmenims su negalia.
Posėdyje pristatyta 2020 metams planuojamų veiklų apžvalga: Regioninės veiklos priemonių plano įgyvendinimas, kompetencijų ugdymo veiklos, laimėti regioniniai projektai.
Informuota, jog tradicija tampanti akcija „Vasara su knyga“, kaip ir kasmet vyks nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. su šūkiu „Skaitymas mus jungia!“. 
Taip pat šiais metais KAVB planuoja įgyvendinti devynis regioninius projektus: Akimirkų istorijos; Biblioterapijos taikymas bibliotekose; Drabužių istorijos; Draugiška aplinkai biblioteka; Kultūra sumaniai; Operacija ŠEIMA; Praradę Tėvynę. Išeivių iš Baltijos šalių istorija. 1944–1952 m.; Smurto artimoje aplinkoje prevencija: kurkime bendravimą be smurto!; Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra.
Pristatyti KAVB planuojami kompetencijų ugdymo renginiai regiono specialistams. Dalis renginių bus įgyvendinami inicijuotų projektų pagrindu, kada kviestiniai lektoriai ves seminarus ir skaitys paskaitas, kita dalis mokymų vyks pagal KAVB andragogų sukurtas mokymų programas, atsižvelgiant į regiono bibliotekų specialistų išreikštus poreikius. Vienas iš svarbesnių numatomų kompetencijų ugdymo renginių  ̶  KAVB 70-mečiui skirta konferencija kultūros ir kūrybiškumo temomis, planuojama rugsėjo 24 d. Akcentuojama, jog gegužės-birželio mėnesiais KAVB suplanuota nemažai virtualių renginių: knygų pristatymų, paskaitų, edukacinių pranešimų, kuriuos kviečiame stebėti ir dalytis su savo skaitytojais.

Subkategorijos

>

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.