Projekto trukmė: 2020 12 01–2023 02 2

Projekto koordinatorės KAVB: Milda Nekrašė el. p. m.nekrase@kvb.lt, Rimgailė Anušauskienė, el. p. r.anusauskiene@kvb.lt, tel. (8 37) 32 44 45

Projekto vykdytojas: Fundacja Parasol (Lenkija)

Projekto partneriai: Solution: Solidarité & Inclusion (Prancūzija), Speakeasy Berlin (Vokietija), Eurospeak (Jungtinė Karalystė).

Projekto metu siekiama pagerinti esamas sąlygas senjorams mokytis anglų kalbos. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus gilinamasi į senjorų mokymosi ypatumus, rengiamos metodinės gairės, kaip efektyviai mokyti šią tikslinę grupę. Bus sukurtos metodinės anglų kalbos mokymosi lentelės bei el. platforma, kuri padės lengviau komunikuoti anglų kalbos mokytojams ir senjorams.

Projektą dalinai finansuoja:

erasmuslogo micresized

 

2020 m.

Projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje"
Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga skaitmeninė bendruomenė"
Projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“

2020 metų sausio–spalio mėnesiais Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vyko projektas „Operacija ŠEIMA“, kurio metu šeimoms buvo vedamos psichologinės paskaitos, organizuojamos kūrybinės dirbtuvės bei šeimų šventė. Siekiant įvertinti projekto paskaitų poveikį bei numatyti tolimesnių veiklų, skirtų šeimoms poreikį, paskaitų dalyviams buvo dalinamos anketos.

Tikslinė grupė – projekto „Operacija ŠEIMA“ paskaitų dalyviai (pilnamečiai). Iš viso surinkta anketų 37, o paskaitose sudalyvavo 70 dalyvių. Atsakomumo lygmuo 51 proc.

Metodas: anketos buvo dalinamos paskaitų dalyviams po kiekvienos paskaitos.

Laikotarpis: 2020 sausio–spalio mėnesiai.

Pastaba: 2020 metais prasidėjusi covid–19 pandemija ir 2020 m. kovo–birželio mėnesiais įvestas karantinas smarkiai koregavo projekto veiklas, dėl to suplanuotos paskaitos buvo perkeltos į virtualią erdvę arba organizuojamos vėliau. Tai galėjo turėti įtakos projekto dalyvių skaičiui bei atsakymams.

Apibendrinimas:

 • Tyrime sudalyvavo 83 proc. moterų ir 17 proc. vyrų. Didžioji dalis informantų turi vaikų – 64 proc. turi ikimokyklinio amžiaus vaikų, 28 proc. – mokyklinio, 8 proc. turi pilnamečių vaikų ir 11 proc vaikų neturėjo. Pagal amžių respondentai pasiskirstė taip –  72 proc. buvo 30–39 metų amžiaus, po 11 proc. 19–29 ir 40–49 metų ir 6 proc. 50–59 metų. Apklaustų respondentų grupė yra gana homogeniška – dominuoja 30–39 metų moterys, turinčios ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaikų.
 • Populiariausi informacijos šaltiniai, kuriuose respondentai rado informaciją apie projekto veiklas (paskaitas) yra KAVB FB puslapis ir interneto svetainė – juose informaciją apie projektą sužinojo net 55 proc. projekto dalyvių. Kiek daugiau nei ketvirtadalis projekto dalyvių nurodė, kad informaciją sužinojo kituose šaltiniuose – „Kas vyksta Kaune“ renginių sąraše, vykstančios paskaitos metu, Paramos Vaikams Centro Facebook paskyroje ar per draugų FB. Taip pat gana dažnai paskaitas rekomenduodavo draugai – 19 proc. Rečiausiai minimi informacijos šaltiniai buvo naujienlaiškis, bibliotekos stendas ar bibliotekininko rekomendacijos. Tikėtina, kad pastarieji du šaltiniai buvo minimi rečiau dėl karantino.
 • Duomenys parodė, jog 89 proc. respondentų dalį išgirstos informacijos galės pritaikyti praktiškai bendraudami su savo vaikais; 43 proc. sužinojo apie paramos šeimai galimybes; 41 proc. sužinojo, kur rasti patikimos informacijos rūpimais klausimais; 38 proc. gavo  atsakymus į rūpimus klausimus bei sužinojo daug vertingų dalykų apie vaikų raidą / psichologiją, kurių nežinojo seniau; 35 proc. sužinojo, kad bibliotekoje galima gerai praleisti laiką ir įdomiai praleido jį; 22 proc. dalį informacijos galės pritaikyti savo darbe / profesinėje srityje.
 • KAVB projekto „Operacija ŠEIMA“ paskaitų rekomendavimo indeksas yra 71 proc. Tai labai  geras rezultatas, rodantis, kad projekto paskaitos tarp lankytojų vertinamas labai gerai ir jie yra linkę jį rekomenduoti kitiems.
 • Absoliuti dauguma – 100 proc. – respondentų norėtų panašaus pobūdžio paskaitų ar kitokių veiklų skirtų šeimoms ateityje. 3 labiausiai pageidaujamos veiklos/paslaugos būtų: paskaitos, seminarai bendravimo, psichologinėmis ir kitomis šeimoms aktualiomis temomis; kūrybinės dirbtuvės; žaidimų ir skaitymo erdvės skirtos laisvai pabūti su vaikais. Trečdalis respondentų pageidautų žaidimų / viktorinų / konkursų, technologijų būrelio vaikams ir tėvams, vaikų priežiūros paslaugų bei diskusijų įvairiomis temomis. Mažiausiai pageidaujama veikla – anglų kalbos pamokėlės.

Išvada: projekto „Operacija ŠEIMA“ paskaitos buvo įvertintos labai gerai, jų metu dalyviai įgijo nemažai informacijos, kuri jiems buvo nauja, naudinga, aktuali ir svarbiausia, kad pritaikoma praktiškai įvairiose gyvenimiškose situacijose. Be to absoliuti dauguma paskaitų dalyvių, kurie sudalyvavo projekto apklausoje, pageidautų įvairių šeimoms skirtų veiklų ateityje. 

Rekomendacija: Šeimoms skirtos veiklos turi didelį potencialą bibliotekoje, tad rekomenduotina ir toliau tęsti projekto veiklas vystant įvairiapusiškas paslaugas  įvairioms šeimoms.

Šios analizės tikslas įvertinti 2020 metų KAVB mokymų dalyvių pasitenkinimą mokymais ir mokymų poveikį jų dalyviams bei palyginti rezultatus su 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 bei 2019 metų rezultatais.

Metodas: popierinė apklausa po kiekvienų kontaktinių mokymų ir elektroninė apklausa virtualių mokymų dalyviams.

Laikotarpis: visi 2014–2020 metai.

Pagrindinės mokymų gyventojams tendencijos 2014–2020 metais:

 • Bendrai visi 2020 metų mokymai vertinami kaip labai naudingi (70 proc.) arba naudingi (30 proc.), o mokymų naudos vertinimo vidurkis siekia 3,70 balo iš 4 balų.
 • Dėstytojų darbo kokybė vertinama kaip labai gera (85 proc.) ir gera (15 proc.). Dėstytojų darbo kokybės vertinimo vidurkis siekia 3,84 balo iš 4 balų.
 • Temų pritaikomumas vertinamas gerai – visų mokymų temų vertinimo vidurkis siekia 4,03 balo 5 balų sistemoje (temos buvo vertinamos 5 balų skalėje, kur 1 – pritaikomumas vertinamas labai blogai, 5 – labai gerai). Vertinimai svyruoja priklausomai nuo kiekvienos temos.
 • Mokymų skaičius ir mokymų dalyvių skaičius. Mokymų skaičius 2014–2020 metų svyruoja intervale tarp 6–14 mokymų per metus. 2020 metais mokymų skaičius pagal bibliotekos parengtas programas ir atitinkamai mokymų dalyvių skaičius šiuose mokymuose buvo mažesnis nei praėjusiais metais, kadangi paraleliai bibliotekoje buvo vykdomas „Prisijungusios Lietuvos“ projektas, kurio metu bibliotekos darbuotojai taip pat vykdė ir organizavo panašaus pobūdžio (informacinio ir/ar kompiuterinio raštingumo) mokymus lankytojams. Bibliotekos mokymų pasiūlai ir atitinkamai mokymų dalyvių skaičiui įtakos galėjo turėti covid–19 pandemija bei pasirengimo rekonstrukcijai darbai.
 • Mokymų dalyviai pagal lytį. 2014–2020 metų laikotarpiu dominuoja moterys tarp mokymų dalyvių, tačiau lyginant 2020 metų duomenis su 2019 metų duomenimis matyti nežymus vyrų skaičiaus augimas.
 • Mokymų dalyviai pagal užsiėmimą. Pagal užsiėmimą matyti, kad visu tiriamuoju laikotarpiu dominuoja mokymų dalyviai, kurie yra pensijoje, dirbančiųjų mokymų dalyvių nuosekliai mažėjo visu 2014–2019 metų laikotarpiu, tačiau 2020 metais jų skaičius išaugo net 16 proc. lyginant su 2019 metų duomenimis. Bedarbių dalis 2020 metais siekė 2 proc.
 • Mokymų dalyviai pagal amžių. Visu 2014–2020 metų laikotarpiu mokymuose dominuoja vyresnio amžiaus (65 ir vyresni) dalyviai. 2020 metais, kaip ir 2017 metais buvo labai smarkiai išaugęs 65  metų ir vyresnio amžiaus dalyvių aktyvumas. Šios amžiaus grupės aktyvumas išlieka didžiausias visu tiriamuoju 2014–2020 metų laikotarpiu. 2020 metais lyginant su 2019 metasi 8 proc. padaugėjo 45–54 metų amžiaus ir 4 proc. 25–44 metų amžiaus mokymų dalyvių, tačiau 16 proc. sumažėjo 55–64 metų amžiaus mokymų dalyvių.  Visu tiriamuoju laikotarpiu  jaunesnio amžiaus mokymų dalyvių buvo nedaug.
 • Informacijos sklaidos šaltiniai. Nuo 2015 metų iki 2017 metų populiariausias informacijos šaltinis, kuriame mokymų dalyviai sužinodavo informaciją apie mokymus buvo Kauno diena. Antras pagal populiarumą informacijos sklaidos šaltinis pastaraisiais 2016–2017 metais buvo bibliotekos internetinė svetainė, tačiau 2018 metais situacija sparčiai keičiasi – ypatingai dažnas informavimo šaltinis tampa Kauno R. Lazoraičio senjorų akademija. 2019 metais situacija vėl pakinta ir dažniausiai dalyviai apie mokymus sužino iš bibliotekos darbuotojo (44 proc.) ar kitų žmonių rekomendacijų (19 proc.). 2020 metais  populiariausias informacijos šaltinis taip pat yra bibliotekininkų rekomendacijos (43 proc.), tačiau žymiai auga el. informacijos šaltinių naudojimas – 22 proc. mokymų dalyvių apie mokymus sužinojo bibliotekos svetainėje, 15 proc. ją gavo  naujienlaiškiu. Pastebimai menksta „Kauno dienos“ kaip informacijos sklaidos šaltinio populiarumas.
 • Mokymų nauda. Suvokiama mokymų nauda visu 2014–2020 metų laikotarpiu yra aukšta ir visu tiriamuoju laikotarpiu išlieka stabiliai aukšta. 2020 metais visi mokymų dalyviai mokymus vertino kaip labai naudingus arba naudingus.
 • Lektorių darbo kokybė. Lektorių darbo kokybė mokymų metu visu 2014–2020 metų laikotarpiu vertinama kaip labai gera ir gera. Labai gerai darbuotojų darbo kokybę vertinančių mokymų dalyvių skaičius pastaraisiais metais yra – 85 proc., o gerai – 15 proc.

Prieš užduodami klausimą bibliotekininkui pažiūrėkite, gal atsakymą rasite DUK.

Klausk bibliotekininko
Klausimus galite užduoti paspaudę nuorodą: Klausk bibliotekininko
Atsakome į klausimus susijusius su bibliotekoje teikiamomis paslaugomis, dokumentų paieška, duomenų bazėmis.
Į pateiktą klausimą atsakome per dvi darbo dienas, išskyrus savaitgalius ir nenumatytus atvejus, kai biblioteka nedirba.

Taip pat galite užduoti klausimus žinute per bibliotekos Facebook arba naudojantis Facebook Messenger programėle.

Registracija ir informacija
Į klausimus susijusius su skaitytojų registracija, prisijungimu prie bibliotekos katalogo operatyviai atsakome bibliotekos darbo valandomis telefonu (8 37) 32 42 59 ir el. p.  registracija@kvb.lt.
 
Tarbibliotekinis abonementas
Dėl tarpbibliotekinio abonemento paslaugų prašome klausti el. paštu tba@kvb.lt.

Tyrimo tikslas – ištirti, kaip KAVB lankytojai vertina bibliotekos teikiamas paslaugas ir paskaičiuoti lankytojų pasitenkinimo paslaugomis  ir rekomendavimo indeksus.

Tyrimo metodas – internetinė apklausa.

Tyrimo laikotarpis: 2020 m. rugsėjo – lapkričio mėn.

Tyrimo vykdytojai: siekiant įvertinti KAVB bibliotekos paslaugas 2020 metais buvo pasinaudota Kultūros Ministerijos rekomenduojama metodika[1]. Metodika buvo nežymiai koreguojama ir pritaikoma pagal bibliotekos poreikius. Metodiką adaptavo ir pritaikė bei tyrimą įgyvendino KAVB vyriausioji metodininkė tyrimams Ieva Dryžaitė. 2020 metų rezultatai buvo lyginami su 2018 ir 2017 metų rezultatais. 

Pagrindinės išvados:

Demografinės charakteristikos. Didžioji dalis respondentų, sudalyvavusių apklausoje buvo 30 – 59 metų amžiaus, moteriškos lyties, turintys aukštąjį išsilavinimą, gyvenantys Kauno mieste bei dirbantys. Vyriškos lyties respondentų buvo tik penktadalis. Nedirbančiųjų ar esančių pensijoje – penktadalis, turinčiųjų žemesnį nei aukštasis išsilavinimas buvo apklausta šeštadalis, o gyvenančių Kauno rajone ar kitose vietovėse kiek daugiau nei penktadalis.
Pastebima, kad 2020 metais respondentai pagal amžių pasiskirstė kiek tolygiau, nei 2017 ir 2018 metais. Pagal užsiėmimą dominuoja dirbantys respondentai – jų 2020 metais yra 67 proc. 2020 metais ženkliai sumažėjo studentų ir moksleivių lyginant su 2018 ir 2017 metais.
Lankymosi dažnis ir tikslai. Tyrimo rezultatai rodo, kad, kaip ir 2017/ 2018 metais taip ir 2020 metais, daugiausia lankytojai į biblioteką užsuka 1–3 kartus per mėnesį. Pastebėtina, kad 2020 metais 4 proc. sumažėjo dažnai KAVB besilankančių lankytojų – 2020 metais asmenys, bibliotekoje apsilankantys bent vieną kartą per mėnesį ir dažniau sudaro 69 proc. visų bibliotekos lankytojų, 2018 metais tokių lankytojų buvo 73 proc. Tikėtina, kad poveikį lankytojų lankymosi dažniui padarė covid–19 pandemija.
Nesilankymo bibliotekoje priežastys. Pagrindinės 2 priežastys dėl kurių respondentai nesilankė bibliotekoje 2020 metais yra laiko stoka ir kitos bibliotekos lankymas. Ketvirtadalis respondentų teigė, kad nesilankė KAVB dėl vienos iš šių priežasčių – pakitusios gyvenamosios vietos, poreikio stokos arba kitų priežasčių (covid–19 ar didelio atstumo nuo namų iki bibliotekos).
Bibliotekos aspektų vertinimas. 4 geriausiai vertinami aspektai 2020 metais yra: bibliotekos organizuojami mokymai; bibliotekininkų konsultacijos ir pagalba ieškant ir naudojantis informacija; bibliotekos aptarnavimo kokybė; bibliotekoje veikiantis interneto ryšys. 3 prasčiausiai vertinami aspektai 2020 metais yra: bibliotekos patalpos; bibliotekoje esantys įrenginiai; bibliotekos darbo laikas.
Informacijos šaltiniai ir jos pakankamumas. Didžioji dalis lankytojų (70 proc.) teigė, kad informacijos apie biblioteką ir joje esančias paslaugas/veiklas, jiems pakanka. Respondentai, kurie teigė jog jos jiems nepakanka dažniausiai nurodė, kad jiems trūksta informacijos apie bibliotekos projektus, renginius, informacinius šaltinius ir jų galimybes bei mokymus.
Didžioji dalis KAVB lankytojų naujienas ir informaciją apie biblioteką gauna el. paštu/prenumeruoja naujienlaiškį arba sužino bibliotekos svetainėje. Tačiau ir kiti informacijos šaltiniai taip pat gana intensyviai naudojami bibliotekoje – ketvirtadalis respondentų informaciją sužino FB paskyroje; beveik penktadalis respondentų teigė, kad ją perskaito skelbimų lentoje, šeštadaliui bibliotekos naujienas/paslaugas rekomenduoja draugai, pažįstami arba bibliotekos darbuotojai; dešimtadalis informaciją perskaito spaudoje. Mažiausiai naudojami informacijos šaltiniai yra radijas/televizija bei Instagram paskyra.
Bendras bibliotekos vertinimas ir pasitenkinimo indeksas 2020, 2018 ir 2017 metais buvo labai geras. Lyginant šių trejų metų duomenis 2020 metais juntama nedidelė gerėjimo tendencija – 1 proc. padaugėjo respondentų, kurie teigiamai vertina biblioteką, 1 proc. sumažėjo respondentų, kurie vidutiniškai vertina biblioteką, neigiamai vertinančių biblioteką lankytojų dalis išliko ta pati kaip ir 2018 bei 2017 metais. 2020 metais bibliotekos lankytojų pasitenkinimo paslaugomis, priemonėmis ir aptarnavimu indeksas yra 89 proc. iš 100 proc. 2018 metais jis buvo 86 proc, o 2017 metais – 85 proc. Lyginant 2020 metų rezultatus su 2017 metų rezultatais matomas 4 proc. augimas.
Rekomendavimo indeksas. 2020 metais KAVB turi 82 proc. rėmėjų, 14 proc. neutraliųjų ir 4 proc. skeptikų tarp savo lankytojų. Lyginant 2020 metų duomenis su 2018 metų duomenimis pastebimas 6 proc. lojalių lankytojų padidėjimas neutraliųjų sąskaita. KAVB rekomendavimo indeksas 2020 metais yra 78 proc. Šis rodiklis 2020 metų duomenimis padidėjo net 7 procentais lyginant su 2018 metų duomenimis ir net 17 procentų, lyginant su 2017 metų duomenimis. Tai labai geras rezultatas, rodantis, kad biblioteka eina tinkama linkme ir įgyja vis daugiau lankytojų, kurie ne tik patys naudojasi bibliotekos teikiamomis paslaugomis, bet ir yra linkę ją rekomenduoti kitiems.

[1] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4cac2540397011e7b66ae890e1368363

Subkategorijos

>

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.