LIETUVIŠKŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ PUBLIKACIJOS 1915-1917

Turinys

Pratarmė
Preface
Periodinių leidinių pavadinimų sutrumpinimų sąrašas
Bendrasis skyrius 1-275
Mokslas 1-18
Mokslas Lietuvoje 1-18
Lietuvių mokslo draugija 1-18
Spauda. Knygininkystė 19-45
Lietuvos spauda, knygininkystė 19-36
Leidyba 19-29
Knygų prekyba 30-36
Rusijos imperijos spauda, knygininkystė 37-45
Lietuvių draugijos Maskvos aukštųjų mokyklų studentams remti Leidimo komisija 40-45
Kultūra 46-54
Lietuvos kultūra 46-51
Rusijos imperijos kultūra 52-54
Bibliografija. Bibliografinės priemonės 55-99
Universalios bibliografinės priemonės 56-78
Šakinės ir teminės bibliografinės priemonės 79-89
Leidybos ir knygų prekybos bibliografiniai sąrašai 90-99
Skaityba. Bibliotekininkystė 100-114
Kalendoriai 115
Draugijos 116-135
Lietuvos draugijos 116-134
Kitų šalių draugijos 135
Laikraštininkystė. Žurnalistika 136-275
Lietuvos laikraštininkystė, žurnalistika 136-258
Atskiri laikraščiai ir žurnalai 153-201
Periodikos platinimas. Prenumerata 202-258
Rusijos imperijos laikraštininkystė, žurnalistika 259-268
Kitų šalių laikraštininkystė, žurnalistika 269-275
Filosofija. Psichologija 276-425
Filosofija 276-283
Psichologija 284-285
Etika 286-425
Antivisuomeniniai poelgiai 304-425
Girtavimas ir kova su juo Lietuvoje 306-423
Girtavimas ir kova su juo Rusijos imperijoje 424-425
Religija. Teologija 426-823
Šventasis Raštas (Biblija) 433
Krikščionių religija 434-511
Praktiškoji teologija. Religinis gyvenimas. Religinė moralė, mistika, asketika 438-498
Pastoracinė teologija. Pamokslai 499-505
Krikščionių bažnyčios istorija 506-511
Religija Lietuvoje 512-790
Lietuvos katalikų bažnyčia 512-788
Krikščionių kulto tarnai. Bažnyčios asmenys. Tarnybinės pareigos 514-657
Parapijos 658-681
Vyskupijos 682-684
Liturgija 685-741
Sakramentai 742-762
Katalikų draugijos 762a-783
Katechetika 784-785
Atsivertimai į kitą tikėjimą 786
Vienuolynai 787-788
Protestantizmas 788a-788d
Sentikiai 789
Senovės lietuvių tikėjimas 790
Religija Rusijos imperijoje 791-819
Lietuviai katalikai 795-819
Religija kitose šalyse 820-832
Lietuviai katalikai 827-832
Visuomenės mokslai 834-3461
Lietuvos vietovių politinis, ekonominis ir kultūrinis gyvenimas (bendros apžvalgos) 834-913
Demografija. Statistika 914-924
Politika 929-1568b
Lietuvos politinis gyvenimas 929-1331
Pirmasis pasaulinis karas Lietuvoje 932a-1023
Vidaus politika 1024-1289
Socialinės grupės ir sluoksniai. Klasės. Luomai. Profesijos 1255-1289
Gyventojų migracija 1290-1331
Mažosios Lietuvos politinis gyvenimas 1332-1337
Rusijos imperijos politinis gyvenimas 1338-1438
Lietuviai 1363-1438
Kitų šalių politinis gyvenimas 1440-1468
Tarptautiniai santykiai 1469-1568b
Ekonomika 1569-1972
Lietuvos ekonomika 1569-1943
Darbas 1569-1588
Agrarinis klausimas. Žemėvalda 1589-1602
Butų ūkis 1603-1610
Kooperacija 1611-1691
Finansai. Bankai. Pinigai ir pinigų cirkuliacija 1692-1747
Ekonominė padėtis karo sąlygomis 1748-1842
Kainos 1843-1885
Prekyba 1886-1942
Lietuvos ekonominiai ryšiai su kitomis šalimis 1943
Mažosios Lietuvos ekonomika 1944
Rusijos imperijos ekonomika 1945-1966
Kitų šalių ekonomika 1967-1972
Teisė 1973-2016
Baudžiamoji teisė 1975-1986
Civilinė teisė 1987
Teismų santvarka 1988-1996
Teisė Rusijos imperijoje 1997-2014
Rusijos valstybės dūma ir taryba 2003-2014
Teisė kitose šalyse 2015-2016
Valstybės administracinis valdymas. Karyba 2016a-2508b
Vietiniai valdymo organai 2016a-2071
Valsčiai 2028-2062
Viršaičiai, vaitai 2056-2062
Miestų savivalda 2063-2071
Regionų ir provincijos valdymas 2072
Vokiečių okupacinė valdžia Lietuvoje 2073-2438
Okupacinės valdžios įsakymai ir potvarkiai 2080-2438
Valstybinis administracinis valdymas Rusijos imperijoje 2439-2443
Karyba 2444-2508b
Vokiečių karinės vadovybės įsakymai 2493-2501
Karinis darbas su civiliais gyventojais 2502-2508b
Socialinis aprūpinimas ir socialinė pagalba. Draudimas 2509-3010
Socialinis aprūpinimas ir socialinė pagalba Lietuvoje 2509-2917
Labdaros ir savišalpos draugijos 2707-2917
Socialinis aprūpinimas ir socialinė pagalba Rusijos imperijoje 2920-2988
Socialinis aprūpinimas ir socialinė pagalba kitose šalyse 2989-3008
Draudimas 3009-3010
Švietimas. Ugdymas. Mokymas. Laisvalaikio organizavimas 3011-3417
Švietimas ir pedagogika Lietuvoje 3014-3375
Švietimo ir švietimo rėmimo draugijos 3027-3066
Savimoka ir saviugda 3067-3069
Ugdymo ir mokymo organizacija 3070-3131
            Pedagogai 3081-3090
            Moksleivija 3091-3104
            Mokestis už mokslą, stipendijos, moksleivių šelpimas 3105-3121
            Mokinių laisvalaikis 3122-3131
Mokymo dalykų dėstymas 3132-3142
Mokyklos 3143-3300
            Pradinės mokyklos 3156-3255
            Progimnazijos 3257-3267
            Gimnazijos 3268-3300
Suaugusių švietimas. Savišvieta 3301-3304c
Profesinis ir specialusis mokslas 3305-3369
            Profesinio mokymo įstaigos 3307-3369
Aukštasis mokslas 3370-3375
Švietimas ir pedagogika Mažojoje Lietuvoje 3376
Švietimas ir pedagogika Rusijos imperijoje 3377-3415
Lietuvių mokymas 3386-3415
Švietimas ir pedagogika kitose šalyse 3416-3417
Etnografija. Papročiai. Tautosaka 3418-3461
Moterų judėjimas. Moterų vieta visuomenėje 3424-3428
Lietuvos moterys 3425-3428
Lietuvių tautosaka 3429-3454
Pasakos 3436-3442
Liaudies dainos. Raudos 3443-3451
Smulkieji tautosakos žanrai 3452-3454
Kitų šalių tautosaka 3455-3461
Gamtos mokslai 3462-3478
Lietuvos gamta 3474-3478
Taikomieji mokslai. Medicina. Technika 3479-3681
Medicina 3479-3669
Draugijos 3481-3491
Higiena. Asmens higiena 3492-3510
Socialinė higiena. Sveikatos apsauga. Sanitarija 3511-3608
Vaistininkystė. Bendroji terapija 3608a-3617
Patologija. Klinikinė medicina 3619-3659
Veterinarija 3660-3668
Medicina užsienio šalyse 3669
Technika 3670-3681
Mašinų ir prietaisų gamyba 3670-3675
Kanalizacija 3677-3681
Žemės ūkis. Miškų ūkis. Medžioklė. Žuvininkystė 3682-3877
Miškų ūkis. MiŠkininkystė 3682-3692
Bendrieji žemės ūkio klausimai 3692a-3777
Draugijos ir rateliai 3705-3745
Žemės ūkio padargai ir mašinos 3746-3747
Dirvotyra. Agrotechnika. Žemės ūkio melioracija. Trąšos 3748-3777
Augalų kenkėjai ir ligos 3779-3783
Laukininkystė 3784-3806
Javai. Grūdinės kultūros 3786-3794
Pašarinės ir pievų žolės. Pašariniai augalai 3795-3805
Linai 3806
Sodininkystė 3807-3808
Daržininkystė ir dekoratyvinė sodininkystė 3809-3816
Gyvulininkystė 3817-3848
Paukštininkystė 3844-3848
Gyvulininkystės produktai 3849
Bitininkystė 3850-3869
Žuvų ūkis 3870-3874
Namų ūkis. Komunalinis ūkis 3879-3885
Transportas. Ryšiai 3886-3919
Įvairios pramonės šakos ir amatai 3920-3943
Lietuvos pramonė 3920-3941
Maisto pramonė 3935-3938
Lengvoji pramonė 3939-3941
Pramonė kitose šalyse 3942-3943
Statyba. Statybinės medžiagos 3944-3950
Menas. Fotografija. Žaidimai. Sportas 3952-4169
Lietuvos menas, fotografija, masinės pramogos 3952-4124
Draugijos 3952-3961
Architektūra 3962-3975
Vaizduojamoji ir taikomoji dekoratyvinė dailė 3976-3984
Fotografija 3985-3987
Muzika 3988-4022
Teatras 4023-4116
Jaunimo pasilinksminimai, gegužinės 4117-4121
Kino menas 4122-4124
Mažosios Lietuvos menas 4125
Menas Rusijos imperijoje 4126-4163
Lietuvių menas Rusijos imperijoje 4128-4163
Peterburgo lietuvių menas 4136-4152
Latvijos lietuvių menas 4153-4163
Kitų šalių menas 4164-4166
Lietuvių menas 4164-4166
Sportas 4167-4169
Kalbotyra 4170-4207
Lietuvių kalba 4172-4207
Literatūros mokslas ir kritika. Grožinė literatūra 4209-4581
Literatūros mokslas ir kritika 4209-4247
Rašytojai 4214-4247
Grožinė literatūra 4248-4581
Lietuvių grožinė literatūra 4248-4545
Poezija 4248-4390
Dramos žanrai 4391
Apsakymai, vaizdeliai, literatūrinės pasakos 4392-4509
Apysakos 4510
Apybraižos 4511-4519
Kelionių aprašymai 4520-4528
Satyra ir jumoras 4529-4543
Vaikų literatūra 4544-4545
Kitų tautų grožinė literatūra 4546-4581
Vaikų literatūra 4581
Archeologija 4582-4591
Geografija. Istorija 4592-4638
Geografija 4592
Istorija 4593-4638
Lietuvos istorija iki XX a. pradžios 4600-4638
Recenzijos 4639-4707
Bendrasis skyrius 4639-4659
Religija. Teologija 4660-4972
Visuomenės mokslai 4673-4677
Menas 4678-4680
Kalbotyra. Literatūros mokslas. Grožinė literatūra 4681-4699
Istorija 4700-4707
Iliustracijos 4708-4780
Religija 4708-4721
Visuomenės mokslai 4722-4732
Švietimas 4733-4735
Etnografija 4736-4738
Gamtos mokslai 4739-4748
Technika 4749-4751
Žemės ūkis 4752
Menas 4753-4775
Dailės kūrinių reprodukcijos 4757-4764
Liaudies menas 4765
Inicialai, vinjetės 4766-4773
Muzika 4774-4775
Literatūra 4776-4778
Geografija 4779
Istorija 4780
Pagalbinės rodyklės
Asmenvardžių rodyklė
Kolektyvų rodyklė
Vietovardžių rodyklė
Aprašytų periodinių leidinių sąrašas