LIETUVIŠKŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ PUBLIKACIJOS 1915-1917

PRATARMĖ

1915-1917 metais Lietuvos periodikoje įvyko daug permainų. 1915 metais nustojo eiti dauguma anksčiau leistų laikraščių ir žurnalų: katalikiškieji "Aušra", "Spindulys", "Šaltinis", "Vienybė", "Viltis", Lietuvos demokratų partijos leidiniai "Lietuvos ūkininkas" ir "Lietuvos žinios", tautininkų žurnalas "Vairas" ir žemės ūkio žurnalas "Viensėdis". 1916 metais pasirodė paskutinysis "Garso" numeris. Šiuo laikotarpiu pradėjo eiti arba buvo perkelti į Lietuvą kaizerinių okupantų laikraščiai ir biuleteniai ("Kauno apskelbimai", "Kauno žinios", "Paliepimų lapas Ciesoriškajai gubernijos valdybai Vilniuje", "Dabartis", "Paliepimų laiškas valdžios Suvalkuose", "Paliepimų laiškas vokiečių valdžios Lietuvoje"). Dauguma jų skelbė oficialiąją medžiagą.

1917 metais pradėti leisti Lietuvos Tarybos oficiozas "Lietuvos aidas" su priedu "Liuosoji valanda" (red. Antanas Smetona), Lietuvos krikščionių demokratų partijos savaitraštis "Tėvynės sargas" (red. Aleksandras Stulginskis) ir socialdemokratų savaitraštis "Darbo balsas" (red. Steponas Kairys).

Šiame leidinyje aprašytos minimų periodinių leidinių ir Rusijos nacionalinėje bibliotekoje rasto "Svečio" 1912 metų publikacijos: straipsniai, korespondencijos, grožinės literatūros kūriniai, recenzijos, iliustracijos. Silpniausiai atsispindi "Kauno žinių" medžiaga - tepavyko surasti keturis numerius.

Bibliografinės atrankos principai liko tokie patys, kaip ir ankstesniuose leidiniuose. Smulki, mažai faktinių duomenų turinti medžiaga pažymėta ženklu *.

Šiame leidinyje pasikeitė bibliografinio įrašo struktūra. Bibliografinio įrašo pradmuo rašomas atskiroje eilutėje. Jame užsieniečių pavardės, kai tai įmanoma, rašomos originalo kalba arba transliteruojamos.

Nuo šio leidinio pradedami vartoti "ISBD taikymo sudėtinių dalių aprašui nurodymai" (Vilnius, 1997), todėl keičiasi kai kurių aprašo elementų vieta ir skirmenys. Slapyvardžiai nurodomi atsakomybės duomenyse ( po įstrižo brūkšnio). Autoriai nustatyti pagal V.Biržiškos "Lietuviškuosius slapyvardžius ir slapyraides" (Kaunas, 1943, 2 d.), leidinį "Lietuviškieji slapyvardžiai" (Vilnius, 1995-1996, 2 t.), bibliotekos slapyvardžių kartoteką, bibliografinius, žinyninius ir kitus leidinius, archyvinius šaltinius.

Keliuose periodiniuose leidiniuose skelbti straipsniai aprašomi drauge, šaltiniai išvardijami chronologine tvarka. Diskusiniai straipsniai aprašomi vienoje vietoje. Jie chronologiškai prijungiami prie diskusiją sukėlusio straipsnio. Neretai vartojamas jungtinis bibliografinis aprašas. Jame nurodomos pirmoji ir paskutinioji publikacijos datos, o numeriai konkretizuojami skliausteliuose.

Bibliografiniai įrašai grupuojami pagal tą pačią klasifikacijos schemą. Svarbesniesiems laikmečio įvykiams iškeltos laikinos rubrikos.

1915-1917 metų laikotarpį liečianti medžiaga dedama į atitinkamus šakinius skyrius. Istorijos skyriuje atsispindi straipsniai ir kitos publikacijos apie įvykius iki XX a. pradžios.

Poskyrių ir rubrikų viduje bibliografinių įrašų išdėstymas nepasikeitė.

Antrojoje bibliografinės rodyklės dalyje aprašytos brošiūrų, knygų ir kitų rūšių spaudinių recenzijos, atsiliepimai apie juos, anotacijos. Recenzuojami spaudiniai devizu neperžiūrėti, todėl apie juos pateikiamos tik minimalios žinios (nežinomi elementai praleidžiami).

Trečiojoje dalyje aprašytos savarankiškos ir prie straipsnių išspausdintos iliustracijos. Jas atrenkant, kaip ir anksčiau, vadovautasi kraštotyriniu principu. Iš kitų nurodomos tik autorinės iliustracijos.

Šiek tiek pasikeitė ir pagalbinių rodyklių sudarymo metodika. Asmenvardžių rodyklėje užsienio autorių pavardės paprastai nurodomos originalo kalba arba transliteruojamos. Nuorodose iš slapyvardžių į asmenvardį pirmą kartą išvardijami bibliografinių įrašų numeriai. Vietovardžių rodyklėje dalykinės rubrikos paliktos tik rubrikose "Lietuva", "Kaunas" ir "Vilnius". Stambesni teritoriniai vienetai nurodomi pagal tuometinį administracinį-teritorinį suskirstymą.

Pastabas ir pasiūlymus prašome siųsti šiuo adresu: Kauno apskrities viešoji biblioteka, Nacionalinės bibliografijos grupei, Radastų 2, 3005 Kaunas.

PREFACE

There were many changes in Lithuanian periodicals during the period of 1915-1917. For example, the publishing of "Aušra", "Spindulys", "Šaltinis", "Viltis" and others was stopped in 1915. Newspapers and bulletins of Kaiser invaders, such as "Kauno apskelbimai", "Dabartis", "Paliepimų laiškas valdžios Lietuvoje", and others appeared. At the end of the war (in 1917) new Lithuanian periodicals started to come out: "Lietuvos aidas" and its supplement "Liuosoji valanda" (editor A.Smetona), "Tėvynės sargas" (editor A.Stulginskis), "Darbo balsas" (editor S.Kairys).

In this edition, publications from newspapers and magazines (articles, works of fiction, reviews, illustrations) published in Lithuania in 1915-1917, are registered. The bibliographie reflects publications and articles about Lithuania and its relations with other countries, written by Lithuanian authors.

More detailed material containing little factual data is marked out with *.

Small articles and insignificant correspondences, having no great value have not been reflected in this edition.

Information about international events, diplomatic news-items, unauthorized articles on the inner life of separate countries, accounts of the activities of their governmental officies, etc. are not included as well. Exception is made for the official directive and documental material of Russian Empire and German military government as far as it was applied to Lithuania.

Publications from periodicals have been described according to the main international bibliografical standards ["Guidelines for the application of the ISBDs to the description of Component Parts" (Vilnius, 1997)]. The authors have been identified according to "Lietuviškieji slapyvardžiai ir slapyraidės" by V.Biržiška ("Lithuanian Pseudonyms and Cryptonyms", Kaunas, 1943, vol. 1-2), "Lietuviškieji slapyvardžiai" ("Lithuanian Pseudonyms", Vilnius, 1995-96, vol. 1-2), pseudonym card-files of the library, as well as to bibliografic and monografic editions, reference books, archives. If authorship is doubtful, the name is marked out with interogation mark. We hope that our readers will help in correcting mistakes and revealing pseudonyms unknown to the compilers (corrections will be published in other bibliografical annuals).

The same articles published in several periodicals have been described jointly, the sources have been grouped in chronological order. Corrections have been indicated in the annotations to the entry of corresponding publication. Disscussion articles have been collected and joined chronologically to the entry of the article, which had caused the discussion.

Bibliographic records have been systematized according to the special classification system.

The material concerning all that period has been included into corresponding chapters. The chapter on history reflects articles on history of separate countries till the begining of the 20th century.

Bibliographic records within sections and subject headings have been arranged alphabetically (up to author names or titles). When the chapter contains more material about regional etnography of certain areas of Lithuania, such material has been indicated in the second part under asteriks.In these cases bibliographic records have been arranged in alphabetic order of the geographical names. Entries of the articles on concrete periodicals and personalities also have been arranged in alphabetic order.

Reviews and comments on brochures, books and other kind of publications are bibliographed in the second part of the bibliographie. They have been entered according to the title of corresponding publication. The records of these publications include only essential elements of bibliographic description. Entries of reviews have been grouped according to the same classification scheme.

The third part includes records of illustrations printed with articles and independent ones: drawings, portraits, reproductions, photos, etc. The etnographical principle has been applied to select them. For the rest illustrations only authorized ones have been indicated.

Three auxilary indexes are presented in this edition: person's proper names, names of corporations, names of localities.

There are some changes in compilation of indexes. The names of foreign authors in the index of personal names are given in original language (Russian ones are transliterated). For the first time, the numbers of entries are indicated in the references from pseudonyms to original names.

There are no more subject heading in the index of geographical names, except under headings of "Lithuania", "Vilnius" and "Kaunas". The bigger territories are indicated under the administrative-territorial division of the period.

Please send all your remarks and proposals to: Group of National Bibliography, Kaunas County Public Library, Radastų 2, Kaunas 3005, Lithuania.