LIETUVIŠKŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ PUBLIKACIJOS 1915-1917

Kolektyvų rodyklė

Akademija

Peterburgo dvasinė akad. 792, 816, 3403

Alaus darykla

Grafo A.Zubovo. Gubernija (Šiauliai) 3571

Ambulatorija

Draugijos gydymo ir maitinimo pagalbai nukentėjusiems dėl karo teikti ambulat. V. 2780, 2785, 3483

Arbatinė

Alsėdžių arbat. Telšių a. 2036

Dusetų "Pašalpos" d-jos arbat. Zarasų a. 2597

Gelažių arbat. Panevėžio a. 841

Lietuvių d-jos nukentėjusiems dėl karo šelpti arbatinės

- Ariogalos sk. Kauno a. 1910

- Giedraičių sk. Vilniaus a. 1911

- Šeduvos sk. Šiaulių a. 1914

Pakuonio arbat. Marijampolės a. 2617

Siesikų ž.ū. d-jos arbat. Ukmergės a. 1913

Vilniaus labdaros arbat. 2650

Armija - žr. Ginkluotosios pajėgos

Bankas

Kauno lietuvių bankas 1717-19

Prekybos ir pramonės Rytų bankas (skolinamoji kasa Rytuose) . K. 1721-22

Valstybės bajorų žemės bankas. V. 1597

Vilniaus liet. savitarpinio kredito d-ja, 3-oji 1698, 1734, 1739-40, 1743

Bendrabutis

Lietuvių d-jos nukentėjusiems dėl karo šelpti mokinių bendrab. V. 2876

Bendrovė

Aukštadvario kredito b-vė. Trakų a. 1710

"Aušros" laikr. b-vė. V. 155-57, 162

Ceikinės kredito b-vė. Švenčionių a. 1711

Dusetų kredito b-vė. Zarasų a. 1712

Giedraičių kredito b-vė (d-ja). Vilniaus a. 1713-14

Jiezno II kredito b-vė. Trakų a. 1715

Kauno ūkio b-vė 3710

Lietuvių ūkininkų b-vė 3732-38

"Lietuvos ūkininkui" ir "Lietuvos žinioms" leisti b-vė. V. 20, 22, 23

J.Rinkevičiaus ir A.Rucevičiaus knygų leidimo b-vė. V. 21

Rudaminos kredito b-vė. Vilniaus a. 1725

Salų kredito b-vė. Ašmenos a. 1726

"Vilija", Vilniaus akc. b-vė 3923

"Žinynas", knygų leidimo b-vė. V. 90, 99

Žr. taip pat: Draugija

Biblioteka

Minsko b-kos lietuvių knygynėlis-skaitykla 114

Palomenės jaunimo knygynėlis. Trakų a. 4058

Panevėžio b-ka 105

"Ryto" d-jos Švenčionėlių sk. knygynas-skaitykla 106

"Ryto" d-jos Vilniaus sk. skaitykla 109

Ukmergės žydų knygynas-skaitykla 107

Vilniaus darbininkų knygynas 108

Vilniaus švietimo d-jos skaitykla 110

E. ir E.Vrublevskių v. b-ka. V. 111-13

Biuras

Informacijos biuras karo aukoms padėti Lietuvoje ir Guduose 2707, 2727

Lietuvių d-jos nukentėjusiems dėl karo šelpti Darbo biuras. V. 1578-81, 1586, 2689

Lietuvių informacijos biuras. Paryžius 1487, 1491, 1496

Choras - žr.: Muzikos kolektyvai

Darykla - žr.: Alaus darykla

Dirbtuvė

Vilniaus juostų d-vė 3941, iliustr. 4737

Vilniaus žibalo d-vė 1792

Vilniaus žydų d-jos nukentėjusiems dėl karo šelpti d-vės 2723

Divizija - žr.: Ginkluotosios pajėgos

Draugija

Agronomijos-teisių d-ja (Lietuvių d-ja nukentėjusiems dėl karo agronomijos ir teisės pagalbai teikti). V. 2755-64, 3482, 3485, 3487-88, 3490, 4110

"Aidas", Panevėžio kultūr. d-ja 4059-60

Akmenės ū. ratelis. Šiaulių a. 3709

Anykščių vartotojų d-ja. Ukmergės a. 1628

"Apšvieta". Petrogradas 2942

Ariogalos vartotojų d-ja. Kauno a. 216-17, 1629

Berlyno šalpos d-ja 3004

Biržų katalikų d-ja pavargėliams šelpti. Panevėžio a. 2713

"Bitė" 3856-67; Palėvenės sk. Ukmergės a. 3869

"Darbas", tarnaičių ir darbininkių d-ja. Šiauliai 3426-27

Darbėnų vartotojų d-ja. Telšių a. 1630

Darbininkų draudimo d-ja. V. 3010

Deltuvos vartotojų d-ja. Ukmergės a. 1631

"Diegas". Buenos Aires 1459a, 3006

"Dirva". Daukšiai. Švenčionių a. 3028-29

Dorpato liet. studentų d-ja 3394

Draugija gydymo ir maitinimo pagalbai nukentėjusiems dėl karo teikti. V. 2780-87, 3483

- Alvito sk. 2779, 2782, 3629

Draugija (sąjunga) kovai su džiova. V. 3486

Draugija visuomenės darbui palaikyti. V. 2743

Dvinsko d-ja kooperacijai skatinti 1958-59

"Dzūkas", Punsko vartotojų d-ja. Seinų a. 1649-50

"Gabija", JAV liet. muzikos ir dramos d-ja. Bostonas 4165

Geležių vartotojų d-ja. Panevėžio a. 841

Giedraičių vartotojų d-ja. Vilniaus a. 1632

Gryvos liet. savišalpos d-ja 2928

Gudų d-ja nukentėjusiems dėl karo šelpti. V. 2788-94

Gumbinės lietuv. taikos d-ja 2918

Ylakių vartotojų d-ja. Telšių a. 1633-34

Jiezno vartotojų d-ja. Trakų a. 1920

Jonavos vartotojų d-ja. Kauno a. 1921

Joniškio vartotojų d-ja. Šiaulių a. 1635

Josvainių vartotojų d-ja. Kauno a. 1636

"Kanklės". Ryga 4154

Karaliaučiaus bitininkų d-ja 3850

Karo pramonės d-ja. Vilniaus sk. 2479, 2484

Kauno ūkio d-ja 1574, 2563, 3718-19

- Vilniaus sk. 3614

Kėdainių vartotojų d-ja. Kauno a. 1637

"Kooperatorius". Šiauliai 1670-91, 1797

Kupiškio ū. d-ja. Ukmergės a. 3711-13

Kupiškio vartotojų d-ja. Ukmergės a. 1638, 1923

"Laimė", Vilniaus liet. vartotojų d-ja 1662

Latvijos ūkininkų ekonominė d-ja 2924

Laukuvos vartotojų d-ja. Telšių a. 1639-40

Lietuvių dailės d-ja. V. 3955-60, 3967-68

Lietuvių d-ja Maskvos aukštųjų mokyklų studentams remti 4632

- Leidimo komis. 40-45, 83, 92

Lietuvių d-ja nukentėjusiems dėl karo agronomijos ir teisės pagalbai teikti - žr.: Agronomijos-teisių d-ja

Lietuvių d-ja nukentėjusiems dėl karo šelpti 1424, 1427, 1806, 2699, 2712, 2771, 2795-844, 2997, 3919, iliustr. 4724

- Darbo biuras. V. 1578-81, 1586, 2689

- Daugų sk. Trakų a. 4042

- Gelvonų sk. Vilniaus a. 2845

- Kaišiadorių sk. Trakų a. 2846

- Kauno sk. 2847-48

- Kybartų sk. Vilkaviškio a. 2849

- Marijampolės sk. 2850-52

- Mažeikių sk. Šiaulių a. 2853, 4054

- Naujadvario sk. Lydos a. 2854

- Naujamiesčio a. Panevėžio a. 2855

- Nemunaičio sk. Trakų a. 2856

- Palėvenės sk. Ukmergės a. 2857

- Panevėžio sk. 2858-60, 3052

- Pivašiūnų - Butrimonių sk. Trakų a. 3993

- Plungės sk. Telšių a. 2861

- Rygos sk. 2971, 2976-78, 2980-82

- Rokiškio sk. 2862

- Skuodo sk. Telšių a. 2863-65

- Stakliškių sk. Trakų a. 2966

- Šakių sk. Naumiesčio a. 2867

- Šeduvos sk. Šiaulių a. 2868

- Šiaulių sk. 2869-70

- Utenos sk. Ukmergės a. 4072

- Valkininkų sk. Trakų a. 2871-72

- Viekšnių sk. Šiaulių a. 2873

- Vilniaus sk. 2874-87b, 4084, 4103-04

- Vištyčio sk. Vilkaviškio a. 2888

Lietuvių globa šelpti mūsų broliams lietuviams iš Prūsų Lietuvos (Lietuvių globos d-ja, Lietuvių globa) V. 2889-911, 2994

Lietuvių katalikių moterų d-ja. K. 768, 3998

- Biržų sk. Panevėžio a. 769

- Girdiškės sk. Raseinių a. 2601

- Kruonio sk. Trakų a. 770-71

- Linkuvos sk. Panevėžio a. 772

- Utenos sk. Ukmergės a. 773

- Vabalninko sk. Panevėžio a. 774-76

Lietuvių katalikių tarnaičių šv. Zitos d-ja

- Kauno sk. 777

- Liepojos sk. 800-01

- Peterburgas 807, 809-11, 814-15

- Rygos sk. 817, 4163

- Vilniaus sk. 778-83, 4114

Lietuvių katalikų blaivybės d-ja ("Blaivybė") 306, 326-332, 687, 4210; metinis visuotinis susirinkimas. V., 1915 m. vas. 17-18 d. 333-41

- Alsėdžių sk. Telšių a. 342-44

- Anykščių sk. Ukmergės a. 345-47

- Ariogalos sk. Kauno a. 348, 1910

- Daugų sk. Trakų a. 349

- Dūkšto sk. Zarasų a. 350

- Giedraičių sk. Vilniaus a. 1911

- Igliaukos sk. Marijampolės a. 351

- Ylakių sk. Telšių a. 352-54

- Jiezno sk. Trakų a. 355

- Joniškio sk. Šiaulių a. 356

- Kruonio sk. Trakų a. 357

- Kulių sk. Telšių a. 358

- Kupiškio sk. Ukmergės a. 359-70

- Kurtuvėnų sk. Šiaulių a. 371-72

- Laižuvos sk. Šiaulių a. 373

- Laukuvos sk. Telšių a. 374

- Linkuvos sk. Panevėžio a. 375

- Mažeikių sk. Šiaulių a. 376-77

- Molėtų sk. Vilniaus a. 378

- Mosėdžio sk. Telšių a. 379-82

- Naujamiesčio sk. Panevėžio a. 383

- Panevėžio sk. 384

- Papilės sk. Šiaulių a. 385

- Pilviškių sk. Marijampolės a. 386

- Platelių sk. Telšių a. 387

- Rozalimo sk. Panevėžio a. 388, 2717

- Seirijų sk. Seinų a. 389

- Skuodo sk. Telšių a. 390-93

- Subačiaus sk. Ukmergės a. 394

- Svėdasų sk. Ukmergės a. 395

- Šakių sk. Naumiesčio a. 396

- Šeduvos sk. Šiaulių a. 398-401, 1914

- Šiaulių sk. 402-05, 1915, 3127, 4070

- Šilalės sk. Raseinių a. 406

- Švenčionių sk. 407

- Tauragnų sk. Zarasų a. 408-10

- Vabalninko sk. Panevėžio a. 411

- Valkininkų sk. Trakų a. 412

- Viekšnių sk. Šiaulių a. 413

- Vilniaus sk. 414-17

- Žagarės sk. Šiaulių a. 418-21, 3130

- Žaslių sk. Trakų a. 422

- Žiežmarių sk. Trakų a. 423

Lietuvių katalikų vyrų šv. Mikalojaus d-ja. V. 762a

Lietuvių mokslo d-ja. V. 1-4

- IX visuotinis susirinkimas. 1915 m. birž. 10-13 d. 7-18, 4171

Linkuvos vartotojų d-ja. Panevėžio a. 1641

"Lyra", dramos d-ja. Biržai. Panevėžio a. 3952

Marijampolės ūkininkų draugovė 3715-17

Maskvos gydytojų blaivininkų d-ja 425

Mintaujos liet. šelpimosi d-ja 2935

"Motinėlė". K. 2912-17

Nukentėjusiųjų dėl karo ūkininkų d-ja. V. 2728, 2733-34

Obelių vartotojų d-ja. Zarasų a. 864

Pagirių vartotojų d-ja. Ukmergės a. 1642

Pandėlio vartotojų d-ja. Zarasų a. 1643, 1925

Panevėžio gyvulininkystės s-ga 3843

Panevėžio ū. d-ja 3720

"Pašalpa". Dusetos. Zarasų a. 2597

Pašvitinio vartotojų d-ja. Šiaulių a. 1644

Peterburgo labdarių lietuvių ir žemaičių d-ja 2937, 2940, 2953, 2955, 2959, 2963-64, 2967

Peterburgo liet. dramos ir muzikos kuopa 4140, 4144, 4148-49

Peterburgo liet. savitarpinės pagalbos d-ja (savitarpiečiai) 2950

Peterburgo liet. studentų d-ja 38, 39, 3408, 4143, 4152

Peterburgo mažturčių liet. savitarpinės pagalbos d-ja (mažturčiai) 2951-52, 2969

Petrogrado liet. d-ja nukentėjusiems dėl karo šelpti 2939, 2944-49, 2954, 2956-58, 2960-61, 2965-66, 2968, 2970

- Dorpato sk. 2927

Platelių vartotojų d-ja. Telšių a. 1645-46

Plungės vartotojų d-ja. Telšių a. 1647-48

Radviliškio gyvulininkystės d-ja. Šiaulių a. 3730

Radviliškio ū. ratelis. Šiaulių a. 3721

"Rainica", gudų vartotojų d-ja. V. 3249

Rygos liet. pašalpos d-ja 2973-75, 4155

"Rytas" 3033-46

- Giedraičių sk. Vilniaus a. 1911

- Nemunaičio sk. Trakų a. 3047

- Švenčionėlių sk. Švenčionių a. 106

Rokiškio labdarių Romos katalikų d-ja. Zarasų a. 2716

Rokiškio vartotojų d-ja. Zarasų a. 1928

Rozalimo beturčių šelpimo d-ja. Panevėžio a. 2717

"Rūta", Maskvos liet. studentų d-ja 3527, 4085-86, 4106, 4128-29

"Rūta", Vilniaus liet. susivienijimas 3953-54, 4001

"Saulė". K. 1168, 3048-50; iliustr. 4717

- Mažeikių sk. Šiaulių a. 3051

- Panevėžio sk. 3052-53

- Papilės sk. Šiaulių a. 3054-56

- Platelių sk. Telšių a. 3057

- Salantų sk. Telšių a. 3125

- Vyžuonų sk. Ukmergės a. 3058

Siesikų vartotojų d-ja. Ukmergės a. 1651

Siesikų ž. ū. ratelis. Ukmergės a. 1913

Slavų belaisvių globos d-ja. Petrogradas 2938

- Vilniaus sk. 26, 48-49, 2659, 2722, 2737, 2938

Smolensko liet. susišelpimo d-ja 2985

Subačiaus ū. ratelis. Ukmergės a. 3722

"Sveikata". V. 3482, 3484-85, 3487-91

Šeduvos ū. d-ja. Šiaulių a. 3723-24

Šiaulių savitarpio kredito d-ja 1728

Švenčionėlių vartotojų d-ja. Švenčionių a. 1196

Šv. Izidoriaus ū. ratelis. Marijampolė 3855

Šv. Juozapo katalikų darbininkų d-ja. K. 763-64, 777, 3935

- Panevėžio sk. 764a-65

- Šiaulių sk. 766-67

Šv. Kazimiero d-ja, spaudos leidimo ir prekybos org-ja. K. 26, 91, 93

- Linkuvos sk. Panevėžio a. 27

- Skuodo sk. Telšių a. 28

- Žagarės sk. Šiaulių a. 29

Tauragės vartotojų d-ja. Raseinių a. 1651a

Telšių labdaringoji krikščionių d-ja 2721

Tilžės liet. literatūros d-ja 4212

Užvenčio d-ja neturtingiems mokiniams šelpti. Kuršėnų a. 3110

Užvenčio vartotojų d-ja. Šiaulių a. 1652

Vabalninko ū. d-ja. Panevėžio a. 3725-26

Vabalninko vartotojų d-ja. Panevėžio a. 1653, 1860

"Vargdienis". Berisas, Argentina 3005

"Varpas", Krekenavos vartotojų d-ja. Panevėžio a. 1922

Varšuvos d-ja nukentėjusiems nuo karo šelpti 1338

Veiviržėnų vartotojų d-ja. Raseinių a. 1654-55

Veliuonos vartotojų d-ja. Kauno a. 1931

Videniškių vartotojų d-ja. Vilniaus a. 1656

Viekšnių vartotojų d-ja. Šiaulių a. 1657-61

Vilniaus kredito d-ja 1732

Vilniaus liet. savitarpinės pašalpos d-ja 2738, 2748

Vilniaus namų savininkų d-ja 1605-10

Vilniaus pomologų d-ja 3808

Vilniaus pramonės ir prekybos d-ja 3932

Vilniaus švietimo d-ja 110

Vilniaus ugniagesių d-ja 3595-96

Vilniaus ū. d-ja 1793, 1879, 3727-29

Vilniaus žydų d-ja nukentėjusiems nuo karo šelpti 2723

Vokiečių-lietuvių d-ja. Berlynas 1458, 1485

"Ziolak", gudų vaikų globos d-ja. V. 2736

Žagarės šalpos (neturtėlių šelpiamoji, vargšų prieglaudos) d-ja. Šiaulių a. 134, 2754

Žagarės vartotojų d-ja. Šiaulių a. 1664-66

"Žagrė". Marijampolė 3739-45

- Seirijų sk. Seinų a. 1833

Žaslių kredito d-ja. Trakų a. 1747

Žaslių vartotojų d-ja. Trakų a. 1667

Žemaičių Kalvarijos vartotojų d-ja. Telšių a. 1668-69

"Žiburėlis". V. 1245, 3112-21, 4015

"Žiburys". Marijampolė 3063

- Keturvalakių sk. Vilkaviškio a. 3059

- Lukšių sk. Naumiesčio a. 3060-62

- Miroslavo sk. Seinų a. 3064

- Punsko sk. Suvalkų a. 3065

- Šilavoto sk. Marijampolės a. 3066

"Žvaigždė", liet. švietimo d-ja. Ryga 3409-10

Žr. taip pat: Bendrovė, Komitetas

Dūma

Rusijos Valstybės dūma, IV-oji 1342, 1949, 2003-12, 2442, 2550-51, 2911, 2921

Vilniaus m. dūma 2067, 2069-70, 2672, 2695, 2697

Fabrikas

Ch. Frenkelio odos f-kas (dirbtuvė). Šiauliai 1279

Kučkuriškių popieriaus f-kas. Vilniaus a. iliustr. 4743

Rekošo mašinų f-kas. K. 3575

Suvalkų bačkų f-kas 3929

"Viktorija", Bunimavičiaus šokolado f-kas. V. 3009

Vilniaus pieštukų f-kas 3593

Vilniaus saldainių f-kas 3600

Fondas

Lietuvių tautos fondas. JAV 2992, 2998; iliustr. 4731

"Žiburio" d-jos J.Žemaitės fondas 3116

Ginkluotosios pajėgos

Vokiečių armija, 10-oji, 2274, 2493

Prancūzų divizija, 36-oji, 4515

Įstaiga

"Pagalba darbu". V. 2686

Kanceliarija - žr.: Raštinė

Kareivinės

"Prano kareiviabučiai". K. 1315

Kasa

Obelių skolinamoji-taupomoji kasa. Zarasų a. 1723

Radviliškio skolinamoji-taupomoji kasa (d-ja). Šiaulių a. 1724

Širvintų II skolinamoji-taupomoji kasa. Vilniaus a. 1729

Troškūnų skolinamoji-taupomoji kasa. Ukmergės a. 1730

Vilniaus a. kasa. V. 1731

Vilniaus m. kredito d-ja (kasa) 1732

Žagarės taupomoji-skolinamoji kasa (d-ja). Šiaulių sk. 1744-46

Žr. taip pat: Bankas

Kepykla

Lietuvių katalikų blaivybės d-jos Ariogalos sk. kepykla. Kauno a. 1910

Šiaulių duonos kepykla 896

Vilniaus duonos kepykla 2666, 3936

Kino teatras

"Fantazija". Šiauliai 4122

"Helios". V. 4123

Katerfeldo. Skuodas. Telšių a. 2630

Klubas

Vilniaus darbininkų kl. 4010

Knygynas

J.Masiulio knyg. Panevėžys 31-32

Šv. Kazimiero d-jos knyg. K. 94-97

Telšių knyg.33

Vilniaus žydų knyg. 36

J.Zawadzkio knyg. V. 35

Komendantūra

Vokiečių 2091, 2258, 2322

Komisija

Komisija austrų-vengrų ir vokiečių nusikaltimams nagrinėti. V. 2478

Lietuvių d-jos Maskvos aukštųjų m-klų studentams remti Leidimo komis. 40-45

Mažeikių rekvizicijos komis. Šiaulių a. 1782

Suvalkų a. sveikatos komis. 3538-40

Suvalkų sveikatos komis. 3539-40

Vilniaus gub. ž. ū. ir žemėtvarkos komis. 1596

Vilniaus m. barakų statymo komis. 3946

Vilniaus m. evakuacijos komis. 2506-07

Vilniaus m. kainų peržiūrėjimo komis. 2395

Vilniaus m. komis. pabėgėliams šelpti 2673

Vilniaus m. komis. kepykloms prižiūrėti 2160

Vilniaus m. maitinimo komis. 1940

Vilniaus m. sanitarinė komis. 3545, 3547-49

Vilniaus rekvizicijos komis. 1789, 1795

Komitetas

Caraitės Tatjanos k-tas nukentėjusiems nuo karo šelpti. Petrogradas

- Panevėžio sk. 4000

- Vilniaus sk. 1302, 2765-77, 2820, 3118

- Zarasų sk. 2778

Jonavos katalikų k-tas pavargėliams šelpti. Kauno a. 2715

Kauno k-tas kareivių šeimoms šelpti 2605

Kunigaikštytės Jelizavetos k-to Vilniaus sk. 2730

Laikinasis Lietuvos valdymo k-tas 1363

Lenkijos centrinis piliečių k-tas 2922

Lietuvių k-tas pabėgėliams šelpti - žr. Draugija, Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti

Marijampolės a. k-tas 2609

Marijampolės a. žemiečių k-tas 2018

Radviliškio par. k-tas kareivių šeimoms šelpti. Šiaulių a. 2628

Rygos liet. k-tas kareivių šeimoms šelpti 2972, 2979, 2983

Rusijos liet. belaisvių Pomeranijos k-tas 1369

Smolensko lenkų šelpimo k-tas 2986

Suvalkų gub. piliečių k-tas 1150-52, 2636-37, 2739-42

Suvalkų m. šelpimo (šelpiamasis) k-tas 2634, 2718-19

Utenos par. k-tas. Ukmergės a. 4073

Vilniaus lietuvių k-tas dėl karo nukentėjusiems šelpti 2732, 2744-47, 2750-53

Zakopanės šelpimo k-tas 2988

Žagarės k-tas kareivių šeimoms šelpti. Šiaulių a. 2703

Žr. taip pat: Draugija, Lyga Konferencija

Lietuvių konf., 2-oji. Bernas, 1917 m. lapkr. 2-10 d. 1493-94

Vilniaus konf. 1917 m. rugs. 18-22 d. 1046-78, 3425; iliustr. 4725-26

Vokietijos vyskupų konf. Fulda 822

Kongresas

Vienos kongr. 1914 m. geg. 27 d. 1470

Konkursas

Lietuvių katalikų blaivybės d-jos konk. priešalkoholiniam katekizmui parašyti 330

Lietuvių katalikų blaivybės d-jos lit. konkursas 4210

Krautuvė

Ariogalos vartotojų d-jos kraut. Kauno a. 217

Jiezno vartotojų d-jos kraut. Trakų a. 1920

Jonavos vartotojų d-jos kraut. Kauno a. 1921

Kupiškio vartotojų d-jos kraut. Ukmergės a. 1923

Laukuvos vartotojų d-jos kraut. Telšių a. 1639

Kupiškio vartotojų d-jos kraut. Ukmergės a. 1923

Pandėlio vartotojų d-jos kraut. Zarasų a. 1925

Rokiškio vartotojų d-jos kraut. Zarasų a. 1928

Švenčionėlių vartotojų d-jos kraut. Švenčionių a. 1196

Užvenčio kraut. Šiaulių a. 1930

Vabalninko vartotojų d-jos kraut. Panevėžio a. 1860

"Varpo" vartotojų d-jos kraut. Krekenava. Panevėžio a. 1922

Veiviržėnų vartotojų d-jos kraut. Raseinių a. 1654-55

Veliuonos vartotojų d-jos kraut. Kauno a. 1931

"Žagrės" d-jos Seirijų sk. kraut. Seinų a. 1833

Žaslių vartotojų d-jos kraut. Trakų a. 1667

Kursai

Alytaus liet. mokytojų kursai. Trakų a. 4034

Krikiankos vakariniai suaugusiųjų švietimo kursai. Švenčionių a. 3303

Molėtų a. mokytojų kursai. Molėtai. Vilniaus a. 4055

Molėtų vakariniai suaugusiųjų švietimo kursai 3304

Panevėžio vakariniai suaugusiųjų švietimo kursai 3304b

Ramygalos vakariniai jaunimo švietimo kursai. Panevėžio a. 3304c

"Saulės" d-jos kursai

- V. 3102-03, 3346-47, 3352-54

- Vilkaviškis-Voronežas 3286a

"Ryto" d-jos mokytojų kursai. V. 3345

"Saulės" d-jos mokytojų kursai

- K. 3322-27

- Marijampolė 3328-29

- Molėtai. Vilniaus a. 3330-31

- Panevėžys 3333-34

- Švenčionėliai. Švenčionių a. 3337

- Veiveriai. Marijampolės a. 3338-39, 3343

- Vilkaviškis 3344

- V. 3348-51

Šiaulių kontrolių asistentų kursai 3367

Ūkio kursai Suvalkų gub. pabėgėliams 3355

Varšuvos liet. vakariniai švietimo kursai 3413

Vilniaus gudų amatų ir stalių kursai 3307-08

Vilniaus liet. 2-klasės m-klos suaugusiųjų švietimo kursai iliustr. 4734

Vilniaus pienininkystės darbuotojų kursai 3369

Laikraštis - žr.: Periodiniai leidiniai

Lentpjūvė

Ch. Rubinavičiaus. V. 3592

Liaudies namai

Šiaulėnų. Šiaulių a. 893

Lietuvių diena. JAV 2996, 3007

Lietuvos Taryba 1079-91

Lyga

Rusijos pavergtųjų tautų lyga (Tautybių lyga) 1347-48, 1360

Ligoninė

Čerkasų Raudonojo Kryžiaus ligon. 1379

Draugijos gydymo ir maitinimo pagalbai nukentėjusiems dėl karo teikti ligon. Alvitas. Vilkaviškio a. 2779, 3629

Jonavos ligon. Kauno a. 3628

Kėdainių ligon. Kauno a. 3630

Suvalkų ligon. 3632

Vilniaus infekcinių ligų ligon. 3633-34

Lombardas, Vilniaus 1733

"Meno diena". V. 2670-71

Mitingas, Vilniaus žydų. 1917 m. gruod. 9 d. 1095, 1115

Mokykla

Pradinė mokykla

Alytaus. Trakų a. 3161

Antašavos. Švenčionių a. 3162

Balsupių. Marijampolės a. 4040

Berčiūnų. Panevėžio a. 3163

Berūgščių. Naumiesčio a. 3164

Biržų. Panevėžio a. 3166

Didvyžių. Vilkaviškio a. 3167

Elksnėnų. Vilkaviškio a. 3167

Gargždų. Telšių a. 3168

Geležių. Panevėžio a. 841

Gruzdžių. Šiaulių a. 3172

Igliaukos. Marijampolės a. 3173

Igliškonių. Marijampolės a. 3173

Kairių. Šiaulių a. 3176

Katilių. Naumiesčio a. 3177

Kauno aukštesnioji 3334

Kemėnų. Joniškio a. 3178

Kliuščionių. Pabradės a. 3179

Kretingos liet. liuteronų. Telšių a. 3181

Krikiankos. Švenčionių a. 3303

Kruonio. Kaišiadorių a. 3182

Miežonių. Švenčionių a. 3187

Miroslavo. Seinų a. 3188

Mosėdžio. Telšių a. 3191

Naudžių. Naumiesčio a. 3192

Naujamiesčio. Panevėžio a. 3192a

Naumiesčio 3194

Paberžės. Panevėžio a. 3141

Panemunės. Kauno a. 3197

Pasvalio. Panevėžio a. 1001

Pašušvio. Kėdainių a. 3198

Petrogrado lietuvių 3404

Plungės. Telšių a. 3200

Pušaloto. Joniškėlio a. 3201

Račkų. Suvalkų a. 3203

Radviliškio. Šiaulių a. 3204

Ramygalos. Panevėžio a. 3205

Raseinių 3104

Rudnios. Rodūnės a. 3207

Salantų mergaičių. Telšių a. 3125

Seinų vienklasė 3211

Seinų triklasė 3210

Skaistgirio. Šiaulių a. 3213-14

Skuodo. Telšių a. 3215

Smiltinės. Panevėžio a. 3163, 3215a

Stakliškių. Alytaus a. 3216

Strūnaičių. Švenčionių a. 3217

Suvalkų slapta žydų 3219

Šešuolių. Vilniaus a. 3225

Šiaulėnų. Šiaulių a. 893

Šiaulių 3228

Šilalės. Raseinių a. 3229

Šiupylių. Akmenės a. 3230

Švenčionių 3233-34, 3236-37

Tytuvėnų. Skaudvilės a. 3238

Trakų 3239

Upytės. Panevėžio a. 3240

Utenos 3242

Užvenčio. Kuršėnų a. 3243

Veiverių. Marijampolės a. 3244

Viekšnių. Šiaulių a. 3158, 3246-47

Vilniaus gudų 3249

Vilniaus dvikl., 7-oji 3111

Vilniaus liet. dviklasė 3251; iliustr. 4734

Žemųjų Šančių evangelikų. Kauno a. 3220

Progimnazija

Šiaulių mergaičių 3266-67

"Žiburio" d-jos . Marijampolė-Trakai-Mogiliovas 3088, 3098, 3257-61

Gimnazija

Biežicos berniukų 3393

Kauno liet. 4200-01

Mintaujos berniukų 3398

Oriolo 3400-01

Panevėžio 3278

"Ryto" d-jos liet. v. 3291-97, 3300

Roslavlio 3411-12

Šiaulių berniukų 3281

Šiaulių mergaičių 3280

Telšių berniukų 3109, 3282-83, 3285

Ukmergės 3101, 3286

Vilkaviškio berniukų 3286a-89

Vilniaus berniukų, 2-oji 3290

Vilniaus mergaičių. V.-Petrogradas 3299

"Žiburio" d-jos . Marijampolė-Trakai 3271-72, 3274

"Žiburio" d-jos mergaičių. Marijampolė-Siennas 3273, 3275-77

Specialioji mokykla

Bubių pienininkystės ir gyvulių auginimo m-kla. Šiaulių a. 3356-57

Dotnuvos ūkio m-kla. Kauno a. 3358-62

Joniškėlio ūkio m-kla. Panevėžio a. 4049

Kazanės dailės m-kla 3396

Kijevo karo m-kla 2454

Maskvos statybos m-kla 3378

Maskvos technikos m-kla 3378

Obelių mergaičių ūkio m-kla. Ukmergės a. 3363-65

Paverkšnių ž. ūkio m-kla. Raseinių a. 3366

Petrogrado prekybos m-kla 3405

Rygos technikos m-kla 3378, 3384

Šiaulių audimo m-kla 3367a-68

Vilniaus karo m-kla 3305

Seminarija

Kunigų seminarija

Seinų 3314-15

Vilniaus 761, 2647, 3316-20; iliustr. 4711, 4713

Žemaičių. K. 749, 757, 3310-13

Mokytojų seminarija

Gryvos 3379

Ilūkstės 3380

Panevėžio 3332, 3335

Suvalkų 3336

Veiverių. Marijampolės a. 907, 2880, 3338, 3340, 3342

Aukštoji mokykla

Institutas

Petrogrado technologijos 3407

Konservatorija

Varšuvos 4127

Universitetas

Insbruko 823

Krokuvos 3417

Lozanos 1460

Peterburgo 4009, 4142

Zagrebo 281

Mugė

Šiaulių. 1916 m. lapkr. 1917

Šv. Jurgio. V. 1915 m. bal. 1918-19

Muziejus, Kauno miesto 4622

Muzikos kolektyvas

Choras

Griškabūdžio bažnyt. Vilkaviškio a. 4020

Jiezno bažnyt. Trakų a. 4021

Marcinkonių bažnyt. Trakų a. 4022

Pūstapėdžių. Vilkaviškio a. 4019

Semeliškių moterų. Trakų a. 3444-46, 3449

Sintautų bažnyt. Naumiesčio a. 677

Varėnos bažnyt. Trakų a. 657

Nuovada, Kauno miesto 2252

Parduotuvė - žr.: Krautuvė

Paroda

Etnografinė par. Štutgartas. 1917 m. 3423

Lenkų architektūros par. Varšuva 4134

Lietuvių audinių par. Frankfurtas prie Maino 4166

Lietuvių tautodailės par. Tilžė 4125

Pavasarinė paveikslų par. V. 3982

Peterburgo dailės akad-jos pavasarinė paveikslų par. 4145

Rankdarbių par. V. 3981, 3983; iliustr. 4736-37

Vokiečių dailės par. V. 3984

Partija, Lietuvių socialistų liaudininkų 1251

Pasitarimas

Kovos su kainų kėlimu klausimais. K. 1916 m. 1849

Pabėgėlių iškeldinimo vasarą klausimu. V. 1915 m. bal. 2679

Paštas

Melagėnų. Švenčionių a. 3911

Šiaulių 3913

Vilniaus pašto-telegrafo sk., 7-asis 3917

Žagarės. Šiaulių a. 256

Periodiniai leidiniai

"Ateitis". K. 57, 153-54, 2521, 4639-41

"Aušra". V. 155-62, 1118, 1120, 1214, 4713-14, 4719

"Dabartis". K. 163-64, 1360, 1968

"Darbo balsas". V. 165, 202

"Das neue Litauen". Berlynas 89

"Draugija". K. 4645

"Dzimtenes Vestnesis". Ryga 265

"Garsas". V. 166

"Gazeta Codzienna". V. 1144

"Glos Polski". Petrogradas 1121, 1126

"Homan". V. 200-01

"Jaunoji Lietuva". Čikaga 271

"Kurier Litewski". V. 196, 1117-20, 1123, 1129-30, 1148, 1212, 1214, 1984

"Laisvoji mintis". Čikaga 272-73

"Lietuvos aidas". V. 167-71, 208-09

"Lietuvos bitininkas". V. 172; iliustr. 4708

“Lietuvos ūkininkas". V. 173, 203, 508, 2664, 2668-69, 2690

"Lietuvos žinios". V. 147-49, 174-77, 191, 203, 206, 238, 628, 1160, 1161, 1986, 2664, 2668-69, 2690

"Mūsų amžius". Ryga 266

"Mūsų ūkis", "Aušros" priedas. V. 178

"Paliepimų laiškas valdžios Suvalkuose" 179

"Paliepimų lapas Ciesoriškajai gubernijos valdybai ir vokiečių valdybai Vilniuje". V. 180

"Pažanga". Čikaga 274

"Przegląd Filozoficzny". Varšuva 283

"Przegląd Wilenski". V. 197

"Rygos garsas" 267

"Swiat". Varšuva 1131-33

"Šaltinėlis", "Šaltinio" priedas. Seinai 181

"Šaltinis". Seinai 181-83, 4655

"Šviesa". V. iliustr. 4708

"Tėvynės sargas". V. 184

"Tikyba ir dora". Čikaga 275

"Vairas". V. 1158, 1248

"Vaivorykštė". V. 4656

"Vienybė". V. 185-86

"Viensėdis". V. 187-89, 214, 3771

"Vilnis". Ryga 2002

"Viltis". V. 159, 190-94, 205

"Žemė". V. 195

" Вечерний Виленский вестник" 199

" Вечерняя газета". V. 198, 1985

" Русское слово". Maskva 268

Posėdis

Prekybos Vilniuje klausimais. 1916 m. rugpj. 1900

Vilniaus aprūpinimo maisto produktais klausimais. 1916 m. spal. 1898

Vilniaus ūkio reikalais. 1917 m. kovas 1905

Prieglauda

Giedraičių liet. vaikų priegl. Vilniaus a. 2600, 2714

Kalvarijos liet. vaikų priegl. 2602

Liepojos liet. vaikų priegl. 2931-32

Lietuvių d-jos nukentėjusiems dėl karo šelpti Nemunaičio sk. vaikų priegl. Trakų a. 2856

"Lietuvos ūkininko" ir "Lietuvos žinių" priegl. 2664, 2668-69

Panemunės kareivių priegl. Kauno a. 2618

Petrogrado liet. vaikų priegl. 2943

Surdegio vaikų priegl. Kupiškio a. 2631

Šiaulių vaikų priegl. 2638

Šv. Vincento Pauliečio priegl. Rūdiškis, Vilnius 2629

Vašuokėnų vaikų priegl. Kupiškio a. 2631

Vievio vaikų priegl. Trakų a. 2644

Vilniaus Antakalnio liet. vaikų priegl. iliustr. 4733

Vilniaus senelių priegl. 2683, 2693

Vilniaus Didžioji vaikų priegl. 680, 2651

Vilniaus vaikų priegl. Saltoniškės 2660, 2667, 2675, 2677

Žagarės vargšų priegl. Šiaulių a. 2702

Punktas

Alvito maitinimo ir gydymo punktas. Vilkaviškio a. 2594-95

Žiežmarių maitinimo ir gydymo punktas. Trakų a. 2705

Raštinė, Vilniaus mokslo apygardos 3077-79

Ratelis - žr.: Draugija

Sąjunga

Lenkijos miestų s-ga 2440

Lietuvių valstiečių ūkininkų s-ga 3705-07

Maskvos vartotojų d-jų s-ga 1964

Molėtų a. liet. mokytojų s-ga 3030-32

Rusijos žemietijų ir miestų s-ga 2567, 2836

Sąjunga liet. kalbos teisėms atgauti Mogiliovo arkivyskupijoje. Peterburgas 1393

Smulkiosios prekybos s-ga 1904

Žr. taip pat: Draugija, Lyga

Seimas

Didysis Vilniaus seimas. 1905 m. gruod. 4-5 d. 4626

Petrapilio liet. seimas. 1917 m. geg. 27 d. - birž. 3 d. 1363, 1394

Suomijos seimas 2015

Žr. taip pat: Suvažiavimas

Skaitykla - žr.: Biblioteka

Sporto varžybos

Imtynininkų varžybos. Niujorkas, JAV 4169

Stotis

Baisogalos bandymų st. Šiaulių a. 3799

Naujosios Vilnios prekių st. 1903

Vilniaus prekių st. 1903

Sueiga - žr. : Susirinkimas

Susirinkimas

Aleksandravos v. sueiga. Trakų a. 2020a

Alsėdžių v. sueiga. Telšių a. 2021, 2036

Andrioniškio v. sueiga. Ukmergės a. 2037

Bernotavo seniūnijos sueiga. Telšių a. 2038

Daugėliškio v. sueiga. Švenčionių a. 2039

Gintališkės v. įgaliotinių sueiga. Telšių a. 220, 2040

Griškabūdžio v. sueiga. Naumiesčio a. 2042

Ylakių v. sueiga. Telšių a. 2043

Kupiškio v. Nikolajevskos seniūnijos susir. Ukmergės a.2026

Kupiškio v. sueiga. Ukmergės a. 2023-24

Leipalingio v. sueiga. Seinų a. 2044

Liestnistvos v. sueiga. Naumiesčio a. 2045

Linkuvos v. sueiga. Panevėžio a. 2025

Lukšių v. sueiga. Naumiesčio a. 2046

Marcinkonių v. sueiga. Trakų a. 2047

Marijampolės valst. įstaigų komitetų susir. 1915 m. 2611

Mosėdžio v. sueiga. Telšių a. 2048

Mosendo liet. susir. labdaros klausimais. Škotija 3008

Notėnų seniūnijos susir. Telšių a. 2041

Panevėžio a. valsčių komisijų pirmininkų susir. Panevėžys. 1915 m. birž. 4 d. 2619

Papilės v. sueiga. Šiaulių a. 2049

Rimšės v. sueiga. Zarasų a. 3535

Sintautų v. sueiga. Naumiesčio a. 2050

Skuodo v. sueiga. Telšių a. 2051-52

Suvalkų a. seniūnų susir. Suvalkai 2060

Šiaulėnų v. sueiga. Šiaulių a. 2053

Šiaulių v. sueiga 2054

Užsienio liet. atstovų susir. Ženeva. 1915 m. bal. 7-10 d. 1499-501

Varnių v. sueiga. Telšių a. 2055

Vilniaus žydų darbininkų polit. susir. 1917 m. lapkr. 10 d. 1095

Žr. taip pat: Posėdis, Suvažiavimas

Susivienijimas

Susivienijimas lietuvių Amerikoje 2991

Žr. taip pat: Draugija

Suvažiavimas

Alaus gamintojų (bravarininkų) suvaž. V. 3930-30a

Kooperatininkų suvaž. Maskva 1962

Lenkijos kredito įstaigų atstovų suvaž. Varšuva. 1917 m. 1946

Lenkijos miestų atstovų suvaž. Varšuva. 1917 m. lapkr. 20-23 d. 2439

Mokslo apygardų globėjų suvaž. Petrogradas. 1915 m. vas. 20 d. 3382-83

Pramonės darbuotojų suvaž. Petrogradas. 1915 m. 1965?, 3943

Rajoninių karo pramonės komitetų suvaž. 1915 m liep. 25 d. 2481, 2484

Škotijos liet. suvaž. Mosendas 1461, 3008

Žr. taip pat: Seimas, Susirinkimas

Štabas

Vokiečių generalinis štabas 2105, 2115, 2143, 2152, 2181, 2184-85, 2200, 2229, 2233, 2242, 2246, 2248, 2251, 2263-65, 2267, 2270-71, 2288-90, 2292, 2298, 2301-02, 2304, 2312, 2317, 2330-33, 2341, 2347, 2350, 2361, 2367, 2413, 2425, 2433-34, 2436, 2495, 2497

Taryba

Lietuvių tautos taryba 1363

Rusijos Valstybės taryba 1368, 2013-14

Vilniaus m. taryba 2020

Žr. taip pat: Komisija, Lietuvos Taryba

Teatras

Vilniaus lenkų 4081, 4094

Vilniaus rusų vasaros 4030

Teismas

Dvinsko karo teismas 2000

Kauno a. 1990

Kauno taikos teismas 2438

Vilniaus apyg. teismas 2408

Vilniaus a. teismas 1991, 2407

Vilniaus taikos teismas 2407

Vilniaus teismo rūmai 1994, 1996

Telegrafas, Naumiesčio 3912

Trupė, lietuvių liliputų. Petrogradas 4141

Užeiga, vokiečių kareivių. K. 1912

Vaistinė

A.M.Hurvičiaus "Naujoji vaistinė". Šiauliai 3616

Vilniaus m. vaist. 3615

Valdyba

Ciesoriškoji gubernijos v-ba 2089-90, 2092, 2095, 2110, 2116, 2144, 2150, 2170-75, 2189, 2209, 2243, 2268, 2273, 2282, 2319-21, 2323-24, 2328, 2397

Kauno m. v-ba 2063, 2381, 4619

Kelmės a. v-ba 2017

Vilniaus gub. v-ba 1595

Vilniaus m. v-ba 2066, 2068

Vokiečių kariuomenės glžk. v-ba 2308

Vokietijos pašto ir telegrafo v-ba (Kaizeriška vokiečių paštų ir telegrafų valdijos įstaiga). K. 2311, 2315

Žr. taip pat: Komisija

Valgykla

Kalvarijos labdaros valg. 2603

Kauno labdaros valg. 2604

Švenčionių labdaros valg. 2640

Vilkaviškio labdaros valg. 2645

Vilniaus amatininkų valg. 2684

Vilniaus liet. labdaros valg. 2676, 2685

Vienuolynas

Antalieptės pravoslavų moterų vien. Zarasų a. 787

Kauno benediktinių vien. 788

Žurnalas - žr.: Periodiniai leidiniai