Straipsnio indeksas

22 stendas

PIRMIEJI LIETUVIŠKI KALENDORIAI

Pirmasis lietuviškas kalendorius – Lauryno Ivinskio parengtas „Metų skaitlius ūkiniškas ant metų Viešpaties 1846“ (Nr. 1) išėjo Vilniuje J. Zavadzkio spaustuvėje ir buvo leidžiamas kone 20 metų. Jo apimtis išaugo nuo 30 iki 68 puslapių, tiražas nuo 2 iki 10 tūkst. egz., 1861 m. sulaukė dviejų leidimų. Dėl savo gausių „pridėjimų“ – žemės ūkio, medicinos, veterinarijos, istorijos, astronomijos, bibliografijos žinių, publicistikos, literatūrinių pasiskaitymų tapo savotišku almanachu, atliko periodinės spaudos vaidmenį. 1860 m. čia pirmą kartą išspausdinta dalis A. Baranausko poemos „Anykščių šilelis“ (Nr. 2). Nors, pasak literatūros istoriko J. Riškaus, ši publikacija ir turi trūkumų, bet ji yra reikšminga tuo, kad išvedė poemą į žmones. L. Ivinskio kalendoriaus leidimą sužlugdė lietuviškos spaudos draudimas: 1865 ir 1866 m. jį išspausdinus „graždanka“, žmonės nepirko.

Mažojoje Lietuvoje gotišku šriftu buvo leidžiamos vadinamosios kalendros (Nr. 3-4). Jų pradininkas – Tilžės mokytojas E. Šesnakas, parengęs „Prūsiškas kalendras ant meto 1847“. Kaip ir L. Ivinskio kalendoriai, įvairios kalendros (evangeliškos, lietuviškos ir t. t.) susidėjo iš 2 dalių – informacinės ir literatūrinės, kurioje spausdinta ir Didžiosios Lietuvos autorių kūryba.

Atsiradus lietuviškai periodinei spaudai, kalendorių ir jų naudingų „skaitymų“ puslapiai nenustojo reikšmės bei populiarumo. Pradedant 1883 m., kai ėmė eiti „Lietuviškas Aušros kalendorius“ (Nr. 5), juos leido ir kiti periodiniai leidiniai. Spaudos draudimo laikais išėjo per 60 pavadinimų kalendorių (pavyzdžiui, Nr. 6-7). „Iš visų lietuviškos spaudos dalykų labių labiausiai platinasi tarp žmonių kalendoriai“, – liudijo V. Kudirka.

  1. Metu skajtlus ukiniszkas ant metu Wieszpaties 1846. Wilnui,1846.
  2. Kalendorius arba Metskajtlus ukiszkasis nuog u˛gimima Wieszpaties 1860 metu pribuwiniu ... Wilniuje, 1860.
  3. Prūsiškos kalendros ant meto 1872. Tilžėje, 1872.
  4. Ewangeliškos kalendros ant pridelio meto 1876. In Prökul[e], 1875.
  5. Lietuviszkas Auszrōs kalendorius ant metū 1884 ... [S. l., s. a.].
  6. Lietuwiszkas kalendorus ant meto 1885 ... Wilno, 1884.
  7. Žemaiczių ir auksztaiczių Lietuvos ukininku kalendorius ant metų Vieszpaties nuo Kristaus užgimimo 1893 ... Vilniuje, 1892.

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.